UYGULAMALI EKONOMETRİ II
2012-2013 BAHAR YARIYILI DERS PLANI
 
GENEL İKTİSAT ANABİLİM DALI YL 
 
 
ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr. Utku Utkulu
utku.utkulu@deu.edu.tr
http://kisi.deu.edu.tr/utku.utkulu
 
GÖRÜŞME SAATLERİ:  Salı 15:00-16:00, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
 
 
ANA ÇERÇEVE:
            Ders yüksek lisans düzeyinde makro ekonomik zaman serilerinin ekonometrik modellemesini konu almaktadır. Bu çerçeve içerisinde ekonometrik modelleme konseptine öncelikli olarak vurgu yapılmaktadır. Doğası gereği zaman serisi modellemesi çok geniş bir kapsama sahiptir. Bu nedenle dersin ana konuları belirlenirken seçici olmak gerekmektedir. Bu doğrultuda dersin odak alanları, ekonometrik modellemeye ilişkin sorunlar, birim kök analizi, durağan olmayan seriler, koentegrasyon ve yapısal değişim olarak tespit edilebilir. Durağan olmayan makro ekonomik zaman serilerinin teorik ve ampirik ekonometrik modellemesi bu dersi alanlara, ilgili yöntemi ekonomi biliminin çeşitli alanlarına uygulama şansı tanıyacaktır.
 
YÖNTEM:
 
Yöntem açısından ders, sınıf içi kuramsal ve yöntem katkılarını içermenin yanı sıra bilgisayar laboratuar çalışmaları ile de desteklenmektedir. Bu amaçla teorik bilgiler ekonometrik paket programları ile uygulamaya aktarılmaktadır.
 
Bir ekonometrik modelleme çalışmasının temel anatomisi incelendiğinde, ekonometrik analizin şu basamaklardan oluştuğu görülmektedir:
 
1. Ekonomi teorisi (teorik model),
2. Teorinin matematiksel formülasyonu (matematiksel model),
3. Ekonometrik model,
4. Veri seti,
5. Ekonometrik modelin tahmini,
6. Hipotez testleri,
7. Öngörü (forecasting) ve projeksiyon,
8. Model sonuçlarının politika öngörülerinde kullanılması.
 
 
Bu yapı içerisinde dersin vurgusu özellikle 3, 4 ve 5. bölümlerde yoğunlaşacaktır (sınıf içi katkılarda 3. bölüm, laboratuar çalışmalarında 4 ve 5. bölümler ön plana çıkmaktadır).
Bu dersle ilgili pek çok kitap ve makale bulunmaktadır. Gereken başarı seviyesine ulaşabilmek sadece dersleri düzenli olarak izlemek ve uygulamalara katılmakla mümkün değildir. Bu hususlar şüphesiz dersin gerek koşullarıdır. Sınıf dışı akademik çalışma ile, ilgili okumaların zamanında yapılması, haftalık ve dönem projelerinin sistematik bir plan dahilinde ele alınması ise yeter koşulları oluşturmaktadır.
 
Bu dersi alan her katılımcı biri kuramsal ve/veya yönteme ilişkin diğeri ise uygulamaya (laboratuar uygulamasına) yönelik olmak üzere toplam iki sunuş ve buna ek olarak bir de dönem projesi hazırlamakla yükümlüdür. Katılımcı, dönem araştırma projesi konusunu kendi isteği ve proje danışmanının onayı ile seçer. Dönem projesi temel bilimsel araştırma esasları çerçevesinde ele alınmalı, hazırlanmalı, yazılmalı ve sunulmalıdır. Söz konusu proje dersin içeriğinde verilenleri özümseyip sunmakla kalmamalı, ders planı haricinde bir ampirik katkıyı (test, yöntem, analiz) da içermelidir. Dönem sonunda, her katılımcı, dönem projesini, bölüm içi seminer formatında, bir takvim dahilinde sunacaktır. Bu sunuş performansı da başarı kriterlerinin bir parçasıdır. Kısacası, dönem projesinin, içerik ve biçim olarak hakemli bir dergide yayımlanabilir nitelikte olması beklenmekte ve teşvik edilmektedir. Nihai proje çıktısı, sunuşun Türkçe olması şartıyla, istenirse İngilizce hazırlanabilir. Bu dersi alan katılımcılar hem dersin hem de İktisat doktora programı Makro Ekonomik Zaman Serileri dersinin dönem sonu proje sunuşlarını izlemek ve her bir sunuşa ilişkin rapor hazırlamakla yükümlüdürler.
 
 
 
PUANLAMA:     Dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında ağırlıklar şöyledir:
Ara sınav                                                                                                          % 20
Derse katılım, ders içi sunuşlar, dönem sonu projesi ve sunuşu       % 30
Dönem sonu sınavı                                                                                       % 50
 
 
 
AKADEMİK TAKVİM:
 
1. Hafta: Giriş ve yönteme ilişkin temel tartışma
2. Hafta: Ekonomi Bilimi ve Ekonometrik AnalizOkuma: Taylor (1987), Utkulu&Kahyaoğlu(2005).
3. Hafta: Zaman serisi modellemesi (Temel kavram ve konsept)
4. Hafta: Ekonomik zaman serilerinin durağanlığı sorunu ve sahte regresyon
Okuma: Mills (1990), 1-4 bölümler; Charemza&Deadman (1997) 2. bölüm; Enders (2004), bölüm 2; Granger&Newbold(1974); Campbell&Perron(1991).
5. Hafta: Uygulama (Tanıtım)
6. Durağanlık analizi
Okuma: Maddala & Kim (1998), 1-4 bölümler; Enders (2004), bölüm 4; Rao (1994), bölüm 3-4; Banerjee et al. (1993), bölüm 4; Utkulu (1993 ve 1997 “Testing for...”, 1999); Dickey&Fuller (1979 ve 1981).
7. Hafta: Uygulama: Durağanlık analizi
8. Uygulama (önceki haftadan devam) / Bu derste katılımcıların kendilerine iki hafta önce verilen başlıkları araştırmış, hazırlamış olmaları ve ayrıca uygulama yapmaları beklenir.
9. Ara Sınav
10. Hafta: Ekonometrik modellerin iktisat politikası öngörülerinde kullanılması: Lucas kritiği ve yapısal değişim
                                               Okuma: Lucas (1976); Sachs&Larrain (1993) bölüm 19; Maddala&Kim (1998) 13-15 bölümler; Rao (1994) bölüm 4;
                                                 
11. Uzun dönem, ekonomi teorisi, koentegrasyon konsepti ve durağan olmayan zaman serilerinin ekonometrik modellemesi
                                                Okuma: Granger, Economic Journal makalesi; Charemza&Deadman (1997), bölüm 5; Engle&Granger (1991),
4-12-14 bölümler; Utkulu (1993 ve 1997 “How to...”); Hendry ve Juselius (2000); Hakkio&Rush(1991); ayrıca bkz. Survey makaleler.
                                                12. Koentegrasyon: Tek denklem yaklaşımı ve Engle-Granger Modelleme yöntemi
Okuma:Engle&Granger (1987 ve 1991, bölümler3-4-5-12-13); Utkulu (1995); önceki haftanın okuma listesi.
                                                13.Uygulama: koentegrasyon analizi
14. Granger Nedensellik testi ve hata düzeltme mekanizması ve Genelden Özele Modelleme ve uygulaması (laboratuarda yapılacak)
Okuma: Granger (1981, 1988); Utkulu (1997 “Exports,...”); Giles etal. (1993).
15. Yarıyıl Sonu Sınavı
Dönem Projeleri sunumları
 
YÖNTEM BİLGİSİ İÇİN AŞAĞIDAKİ KAYNAKLARA BAŞVURUNUZ:
 
 
·         http://fbe.deu.edu.tr/tavsiyeler/tavsiyeler.asp adresinden
·         A Letter to Research Students, Duane A. Bailey
·         A primer on mathematical writing, Steven L. Kleiman
·         Advice to Authors of Extended Abstracts, William Pugh
·         Dictionary of Useful Research Phrases, Graham, Jr.
·         Hints on good mathematical writing, David Goss
·         How to be a Good Graduate Student-Advisor, Marie desJardins
·         How to Present a Paper in Theoretical Computer Science, Ian Parberry
·         How to Give a Good Research Talk, Simon Peyton Jones et al
·          How to be a Terrible Thesis Advisor, Nigel Ward
·         "Doktora Eğitiminde Öğrenci-Tez Danışmanı İlişkisi", Prof. Dr. İsmail Tosun
·         "Bilimsel Etik Kurullarının Gerekliliği", Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
·          Seyidoğlu, H. (2000), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Geliştirilmiş 7.Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul.
·         TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ, Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, Mayıs 2002. (http://www.tuba.gov.tr/files_tr/yayinlar/yayin_data/bilimsel.pdf adresinden de temin edilebilir.)
·         Day, R.A. (1996), Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayınlanır?, Çev. G.A. Altay, TÜBİTAK Yayınları, Bilgi Dizisi, No.6, Ankara.
·         Dinler, Z. (1998), Bilimsel Araştırma ve İnternet’e Bağlı Bilgi Merkezleri El Kitabı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.


ÖNERİLEN KAYNAKÇA:
KİTAPLAR:
·         Akgül, I. (2003), Zaman Serilerinin Analizi ve Arıma Modelleri, Der Yayınları.
·         Banerjee, A. & J.J. Dolado & J.W. Galbraith & D.F. Hendry (1993), Co-Integration, Error Correction and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford University Press.
·         Charemza, W.W.&D.F. Deadman (1997), New Directions in Econometric Practice, Edward Elgar, UK.
·         Cuthbertson, K. & S.G. Hall & M.P. Taylor (1992), Applied Econometric Tecniques, Philip Allan, NewYork.
·         Enders, W. (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd Ed., Wiley.
·         Engle, R.F. & C.W.J. Granger (eds) (1991), Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration, Oxford University Press.
·         Ertek, T. (1987), Ekonometriye Giriş, Beta Yay., 2. Baskı, İstanbul.
·         Favero, A.A. (2001), Applied Macroeconometrics, Oxford Univ. Press.
·         Green, W.H. (1993), Econometric Analysis, 2nd Ed., Macmillan, New York.
·         Gujarati, D. (2003), Basic Econometrics, 4th ed., Mc Graw-Hill.
·         Hamilton, J.D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press.
·         Hargreaves, C.P. (ed.) (1994), Nonstationary Time Series Analysis and Cointegration, Oxford University Press.
·         Harvey, A.C. (1993), Time Series Models, 2nd Ed., Harvester Wheatshaef, New York.
·         Harvey, A. (1990), The Econometric Analysis of Time Series, 2nd ed., Philip Allan.
·         Johnston, J. & J. DiNardo (1997), Econometric Methods, 4th Ed., McGraw-Hill, Singapoure.
·         Kılıçbay, A. (1965), Ekonometri, Sermet Matbaası, İstanbul.
·         Koutsoyiannis, A. (1989), Ekonometri Kuramı: Ekonometri Yöntemlerinin Tanıtımına Giriş, Verso Yay., Ankara.
·         Kutlar, A. (2000), Ekonometrik Zaman Serileri: Teori ve Uygulama, Gazi Kitapevi, Ankara.
·         Lüthkepol, H. & M. Kratzig (eds.) (2004), Applied Time Series Econometrics, Cambridge Univ. Press.
·         Maddala, G.S., (1988), Introduction to Econometrics, MacMillan, NewYork.
·         Maddala, G.S. & In-Moo Kim (1998), Unit Roots, Cointegration and Structural Changes, Cambridge University Press.
·         Mills, T.C. (1993), The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge University Press.
·         Mills, T.C. (1990), Time Series Techniques for Economists, Cambridge Univ. Press.
·         Özdemir, D. (2001), Applied Statistics for Economics and Business, İstanbul Bilgi University Press, İstanbul.
·         Pesaran, M.H. & B. Pesaran (1997), Working with MICROFIT 4.0, Oxford Univ. Press.
·         Patterson, K. (2000), An Introduction to Applied Econometrics: A Time Series Approach, St. Martin's Press.
·         Robinson, P.M. (Ed.) (2003), Time Series with Long Memory, Oxford Univ. Press.
·         Rao, B.B.(ed.) (1994), Cointegration for the Applied Economist, Macmillan.
·         Salvatore, D. (1982), Schaum’s Outline Series Theory and Problems of Statistics and Econometrics, McGraw-Hill, New York.
·         Stewart, J. (1984), Understanding Econometrics, 2nd Ed., Hutchinson, UK.
·         Stewart, J. (1991), Econometrics, Philip Allan, NewYork.
·         Stewart, M.B & K.F. Wallis (1981), Introductory Econometrics, Basil Blackwell, UK.
·         Stock, J.H. & M.W. Watson (2003), Introduction to Econometrics, Pearson.
·         Thomas, R.L. (1993), Introductory Econometrics: Theory and Applications, Longman, UK.
·         Urbain, J.P. (1993), Exogeneity in Error Correction Models, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems No. 398, Springer-Verlag, Berlin.
·         Uygur, E. (2001), Ekonometri:Yöntem ve Uygulama, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 
 
MAKALELER
·         Campos, J. & N. R. Ericsson & D.F. Hendry (1993), “Cointegration Tests in the Presence of Structural Breaks”, International Finance Discussion Papers, Board of Governors of the FED, No:440.
·         Campbell, J.Y. & P. Perron (1991), "Pitfalls and Opportunities: What macroeconomists shoul know about unit roots", NBER Macroeconomics Annual, Cambridge, MIT Press.
·         Dickey, D.A. & W. A. Fuller (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root”, Journal of American Statistical Association, Vol.74,No:366, pp:427-431.
·         Dickey, D.A. & W.A. Fuller (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series With a Unit Root”, Econometrica, Vol.49, No:4, pp:1057-1072.
·         Engle R. F. &B. S. Yoo (1987), “Forecasting and Testing in Cointegrated Systems”, Journal of Econometrics, Vol.35,pp:143-159.
·         Ericsson, N.R. & D. Hendry & Hong-Anh Tran (1993), “Cointegration, Seasonality, Encompassing and the Demand for Money in the United Kingdom”, International Finance Discussion Papers, Board of Governors of the FED, No:457.
·         Ericsson, N.R. & J. Campos & H. A. Tran (1991), “PC-GIVE and David Hendry’s Econometric Methodology”, International Finance Discussion Papers, Board of Governors of the FED, No:406.
·         Granger, C.W.J (1993), "What are we learning about the long run?", The Economic Journal, 103, 303-317.
·         Granger, C.W.J & P. Newbold (1974), "Spurious regressions in econometrics", Journal of Econometrics, 2, 111-120.
·         Hakkio, C.S. & M. Rush (1991), “Cointegration:How Short is the Long Run?”, Journal of Internation Money and Finance, Vol.10, pp:571-581.
·         Hansen, E. B. (1992), “Efficient Estimation and Testing of Cointegrating Vectors in the Presence of Deterministic Trends”, Journal of Econometrics, Vol.53, pp:87-121.
·         Hecg, A. & J.P. Urbain (1993), “Misspesification Tests, Unit Roots and Level Shifts”, Economics Letters, Vol.43, pp:129-135.
·         Hendry, D.F & N.R. Ericsson (1991), “Modelling the Demand for Narrow Money in the UK and the USA”, European Economic Review, Vol.35, pp:833-886.
·         Hendry. D.F. & K. Jusellius (2000), “Explaining Cointegration Analysis:Part I”, The Energy Journal, Vol.21, No:1.
·         Hwang, J. & P. Schmidt (1993), “On the Power of Point Optimal Tests of the Trend Stationary Hypothesis”, Economics Letters, Vol.43, pp:143-147.
·         Johansen, S. & K. Juselius (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-With Applications to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol.52, No:2, pp:169-210.
·         Johansen, S. & K. Juselius (1992), “Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK”, Journal of Econometrics, Vol.53, pp:221-244.
·         Johansen, S. (1992), “Cointegraion in Partial Systems and the Efficiency of Single-Equation Analysis”, Journal of Econometrics, Vol.52, pp:389-402.
·         Johansen, S. (1992), “Testing Weak Exogeneity and Order of Cointegration in UK Money Demand Data”, Journal of Policy Modelling, Vol:14, No:3,pp:313-334.
·         McDermott, C.J. (1990), “Cointegration: Origins and Significance for Economists”, New Zealand Economic Papers, Vol.24, pp:1-23.
·         Murray, M.P. (1994), "A Drunk and Her Dog: An illustration of cointegration and error-correction", American Statistical Association, 48(1), 37-39.
·         Phillips, P.C.B. & Pierre Perron (1988), “Testing for a Unit Root in Time Series Regresion”, Biometrica, Vol.75, No:2., pp:335-346.
·         Saikkonen, P. (1993), “Estimation of Cointegration Vectors with Linear Restrictions”, Econometric Theory, Vol.9, pp:19-35.
·         Taylor, J.B. (1989), "The Evolution of Ideas in Macroeconomics", The Economic Record, 65, 185-189.
·         Utkulu, U. ve H. Kahyaoğlu (2005), "Birim Kök Ekonometrisinden Birim Kök Ekonomisine", Pamukkale Üniversitesi, EYS Seminerleri.
·         Utkulu, U. (2003), "Does Trade Liberalization Cause a Long-run Economic Growth in Turkey?", International Conference on Economic Modelling Annual Conference (EcoMod2003), July 2003, İstanbul. (Durmuş Özdemir ile birlikte)
·         Utkulu, U. (1999), "Is the Turkish external debt sustainable? Evidence from unit root testing", Yapı Kredi Economic Review, 10(2), 55-65.
·         Utkulu, U. (1998) “Are the Turkish External Deficits Sustainable? Evidence from the Cointegrating Relationship Between Exports and Imports”, DEÜİİBF Dergisi, 13 (1), 119-32.
·         Utkulu, U. (1997) “Testing for unit roots with structural change: An application of the Perron Additive Outlier Test to the Turkish Macroeconomic Time-Series Data”, DEÜİİBF Dergisi, 12(1), 231-8.
·         Utkulu, U. (1997) “How to estimate long-run relationships in economics: an overview of recent approaches”, DEÜİİBF Dergisi, 12(2), 39-48.
·         Utkulu, U. (1993), “Cointegration analysis: introductory survey with applications to Turkey”, M. Güneş, Ş. Üçdoğruk ve M.V. Pazarlıoğlu (ed.), I. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri içerisinde, (11-12 Kasım 1993), 303-24, İzmir.
·         Watson, M.W. (1993), “Vector Autoregressions and Cointegration”, in R.F. Engle and D. McFadden (eds.) Handbook of Econometrics, Vol.4., North-Holland, NewYork.
 
 
Başarılar dilerim :)
 
 
 
 
 
UYGULAMALI EKONOMETRİ II DERSİ SEMİNER TAKVİMİ
HAZİRAN 2005 / İZMİR / Koordinatör: Doç.Dr. Utku Utkulu

İSİM
PROJE BAŞLIĞI
SUNUŞ TARİHİ
YER
SAAT
Günsel Kırcalıoğlu Ekren
Dış Ticarette Serbestleşme ve Büyüme İlişkisi
Türkiye 1980-2004
27 Haziran 2005
Mavi Salon
10:00 – 10:30
Jale Kozalı
Türkiye Ekonomisinde İhracat ve Büyüme İlişkisi
27 Haziran 2005
Mavi Salon
10:30 – 11:00
Türkan Yılmaz ve
Gülçin Güreşçi
Türkiye’de Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeye Katkısı
27 Haziran 2005
Mavi Salon
11:30 – 12:00
 
 
 
 
ÖĞLE ARASI
Güner Polat
Türkiye’de Satınalma Gücü Paritesinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Analiz
27 Haziran 2005
Mavi Salon
13:00 – 13:30
Cem Serhat Evin
Türkiye İçin Enflasyon Denkleminin Tahminlemesi
27 Haziran 2005
Mavi Salon
13:30 – 14:00
Çiğdem Bizim
Türkiye’de İç Borcun Sürdürülebilirliliğinin Analizi
27 Haziran 2005
Mavi Salon
14:00 – 14:30
Cemal Öztürk Tüzün
Türkiye’de Yatırım Tasarruf İlişkisi: Feldstein-Horioka Oyunu Yaklaşımı
27 Haziran 2005
Mavi Salon
14:30 – 15:00
 
 
 
 
ARA
Serdar Çiçek
Türkiye’de 1980 Sonrasında Uygulanan Döviz Kuru Sistem ve Politikalarının İhracat Üzerine Etkisi
27 Haziran 2005
Mavi salon
15:30 – 16:00
Onur Akkaya
Türkiye’de Finansal Kriz Sonrasında Yaşanan Döviz Kurundaki Değişimin Etkisi (199 ve 2001 Krizleri ve
J eğrisi)
27 Haziran 2005
Mavi salon
16:30 – 17:00
Salih Gümüş
Türkiye’de Enflasyon-Büyüme İlişkisi Üzerine Amprik Bir Çalışma
27 Haziran 2005
Mavi salon
17:00 – 17:30
Avni Önder Hanedar
Türkiye İmalat Sanayiinde İkame Esnekliği, Teknoloji Tercihi, Gelir Dağılımı, Kar Maksimizasyonu ve Ölçeğe Göre Getiri İlişkileri
27 Haziran 2005
Mavi salon
17:30-18:00
Burcu Yıldız
Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi üzerine Etkileri
27 Haziran 2005
Mavi salon
17:30-18:00


Not: Uygulamalı Ekonometri II dersini almakta olan yüksek lisans öğrencileri yukarıdaki ve ayrıca İktisat Doktora Programı Makroekonomik Zaman Serileri dersi kapsamındaki tüm sunuşlara katılmak ve her bir sunuş için özet hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca, tüm öğretim elemanları ve lisans üstü öğrenciler davetlidir.
İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI “MAKROEKONOMİK ZAMAN SERİLERİ” DERSİ SEMİNER TAKVİMİ
HAZİRAN 2005 / İZMİR / Koordinatör: Doç.Dr. Utku Utkulu
İSİM
PROJE BAŞLIĞI
SUNUŞ TARİHİ
YER
SAAT
Zinnur Kamberoğlu
Türkiye’de Kamu Harcamaları ile Özel Yatırımlar Arasındaki İlişki
28 Haziran 2005
Mavi Salon
10:30 – 11:00
K. Eser Afşar
Samuelson Hipotezinin Çeşitli Vadeli İşlem Borsalarında Test Edilmesi
28 Haziran 2005
Mavi Salon
11:00 – 11:30
Oğuz Kara
İkiz Açıklar Hipotezinin Koentegrasyon Testleri Işığında Analizi
28 Haziran 2005
Mavi Salon
11:30 – 12:00
 
 
 
 
 
Gülcan Önel
Türkiye’nin Temel Makro Ekonomik Zaman Serilerindeki Yapısal Değişmeler: Birden Fazla Yapısal Kırılma Durumu
28 Haziran 2005
Mavi Salon
13:00 - 13:30
Işıl Büyükağaoğlu
Türkiye’de doğrudan Dış Yatırımlar ve Büyüme İlişkisi
28 Haziran 2005
Mavi Salon
13:30 – 14:00
Timuçin Yalçınkaya
Türkiye’de Kalkınma Planları Döneminde İktisadi Konjonktür Devrelerinin Analizi
28 Haziran 2005
Mavi salon
14:00 – 14:30
 
 
 
 
Ara
Serdar İspir
Para, Dış Denge ve Döviz Kuru İlişkisi: 1980 Sonrası Türkiye Örneği
28 Haziran 2005
Mavi Salon
15:00 – 15:30
Duygu Ayhan
Döviz Kuru Rejimlerinin Kur Oynaklığı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
28 Haziran 2005
Mavi Salon
15:30 – 16:00
Utku Utkulu ve Hakan Kahyaoğlu
Euro-Dolar Paritesi Oynaklığının İhracat Üzerine Etkisi
28 Haziran 2005
Mavi Salon
16:00 – 16:30
Not: Tüm öğretim elemanları ve lisans üstü öğrenciler davetlidir.
 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMI
DÖNEM SONU SEMİNER PROGRAMI
 
29 HAZİRAN 2006 / Mavi Salon, İİBF, Buca/İZMİR - Koordinatör: Prof.Dr. Utku Utkulu
MAKRO EKONOMİK ZAMAN SERİLERİ VE EKONOMETRİK UYGULAMALAR
 
İSİM
PROJE BAŞLIĞI
SAAT
I. OTURUM BAŞKANI:
AYDIN ARI
I. OTURUM: DIŞ DENGE VE DÖVİZ KURU
 
Enver Efendioğlu
Türkiye’de Cari Açık Sürdürülebilir midir?
9:30 – 10:00
Fırat Gündem
Cari Açık ve Reel Döviz Kuru: Türkiye Uygulaması (1989-2005)
10:00 – 10:30
Mehtap Demircioğlu
Türkiye’de Döviz Kurlarının Dış Ticaret Dengesi Üzerine Etkisi: Marshall-Lerner Koşulu
10:30 – 11:00
Ayça Arat
Satın Alma Gücü Paritesi’nin Geçerliliği: Panel Eşbütünleşme ve GOÜ’den Bazı Kanıtlar
11:00 – 11:30
Mustafa Bilman
J-Eğrisi Hipotezi ve Türkiye’de Kur Oynaklığının Dış Denge Üzerindeki Etkileri
11:30 – 12:00
 
 
ÖĞLE ARASI
II. OTURUM BAŞKANI: HAKAN KAHYAOĞLU
II. OTURUM: FİNANSAL PİYASALAR VE PARA POLİTİKASI
 
F. Dilvin Taşkın
Sermaye Piyasasında Aşırı Tepki (Overreaction): İMKB Uygulaması
13:00 – 13:30
Onur Şapçı
Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi: Ekonometrik Bulgular
13:30 – 14:00
Aslı Seda Kurt
Avrupa Merkez Bankası için Güvenilir Bir Öncü Enflasyon Göstergesi Gerçekten Var mıdır? Panel Veri Uygulaması
14:00 – 14:30
Sine Kontbay
Türkiye’de Döviz Kuru Geçiş Mekanizması ve Para Politikası Yansımaları
14:30 – 15:00
 
 
KAHVE/ÇAY ARASI
III. OTURUM BAŞKANI: BAŞAK KARŞIYAKALI
III. OTURUM: EKONOMİK BÜYÜME
 
Beyza Koyuncu
Konjonktür Dalgalanmaları ve GSMH: Türkiye Örneği
15:30 – 16:00
Sedat Acar
Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme
16:00 – 16:30
Engin Polat
Türkiye’de İç Borçlanma Dinamikleri, Borç Yönetimi ve Ekonomik Büyüme
16:30 – 17:00
 
Banu Akyıldız
Türkiye’de Enflasyon ve Ekonomik Büyüme: Zaman Serisi Bulguları
17:00 – 17:30
 
 
 
Not: Tüm öğretim elemanları ve lisansüstü öğrenciler davetlidir. Sunuş yapan lisans üstü öğrenciler tüm sunuşlara katılmak ve her bir sunuşun özet ve eleştirisini yazılı olarak 3 Temmuz 2006 tarihinde teslim etmekle yükümlüdür.


 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI EKONOMETRİ VE ECONOMETRICS II
2006 / 2007 YÜKSEK LİSANS
DÖNEM SONU SEMİNER PROGRAMI
 
26 HAZİRAN 2007 / DEÜ Merkez Kütüphane, Seminer Salonu
Koordinatör: Prof.Dr. Utku Utkulu
 
İSİM
PROJE BAŞLIĞI
SAAT
 
 
ÖĞLE ARASI
I. OTURUM BAŞKANI:
DOÇ.DR YEŞİM KUŞTEPELİ
I. OTURUM: MAKRO EKONOMİ
 
ERHAN ÖRUÇ
TÜRKİYE'DE BÜTÇE AÇIKLARI ENFLASYONİST Mİ? (1970-2006)
09:30 – 10:00
ALİ KEMAL KAYGILI
FİNANSAL AÇIKLIĞIN PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE YANSIMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
10:00 – 10:30
 
 
 
KAHVE / ÇAY ARASI
10:30-11:00
GÜLÇİN GÜREŞÇİ
TÜRKİYE’NİN TÜKETİM FONKSİYONU: PARÇALI DURAĞANLIK VE PARÇALI KOENTEGRASYON BULGULARI
11:00 – 11:30
TÜRKER ADAKALE
PHILIPS EĞRİSİ ANALİZİ ve TÜRKİYE UYGULAMASI (1988-2006)
11:30 – 12:00
 
 
ÖĞLE ARASI
12:00-13:00
II. OTURUM BAŞKANI:
YRD.DOÇ.DR. MEHTAP TUNÇ
II. OTURUM: EKONOMİK BÜYÜME
 
CEYHUN ONUR
TÜRKİYE'DE DIŞ BORÇ-BÜYÜME İLİŞKİSİ,
(1980-2006)
13:00 – 13:30
YAŞAR YILMAZ AKDAĞ
TÜRKİYE’DE ENFLASYON-BÜYÜME İLİŞKİSİ
13:30-14:00
HAKAN GÜNGÖR
YÜKSEK BÜYÜME İŞSİZLİĞİ AZALTIYORMU? OKUN YASASI VE TÜRKİYE UYGULAMASI
14:00 – 14:30
KERİMAN YILDIRIM
İNSAN SERMAYESİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK BAĞININ ANALİZİ
14:30 – 15:00
SİBEL YILDIZ
TÜRKİYE'DE TASARRUFUN BELİRLEYİCİLERİ VE TASARRUF-GELİR İLİŞKİSİ: KOENTEGRASYON VE NEDENSELLİK BULGULAR
15:00 – 15:30
 
 
KAHVE/ÇAY ARASI
15:30-16:00
III. OTURUM BAŞKANI:
YRD.DOÇ.DR. DİLEK SEYMEN
III. OTURUM: ULUSLARARASI EKONOMİ
 
OĞUZ TÜMTÜRK
İKİZ AÇIK HİPOTEZİ ve TÜRKİYE UYGULAMASI (1950-2006)
16:00 – 16:30
ASLI SEDA (KURT) BİLMAN
MUSTAFA E. BİLMAN
 
TÜRKİYE’DE J EĞRİSİ HİPOTEZİ VE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ DIŞ TİCARET DENGESİ ÜZERİNE ETKİSİ: KOENTEGRASYON VE VAR BULGULARI
16:30 – 17:00
CEREN ERSÖZ
TÜRKİYE İÇİN BİR İHRACAT MODELİ VE UYGULAMASI (1980-2006)
17:00 – 17:30
Not: Tüm öğretim elemanları ve lisansüstü öğrenciler davetlidir. Sunuş yapan lisans üstü öğrenciler tüm sunuşlara katılmakla ve araştırma projelerini yazılı olarak 2 Temmuz 2007 tarihinde teslim etmekle yükümlüdür. Bu seminerin düzenlenmesini olanaklı kılan ve her türlü desteği veren DEÜ Merkez Kütüphanesi yetkililerine başta Sayın Hülya Gökmen olmak üzere teşekkür ederiz.
 
 


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI EKONOMETRİ II VE ECONOMETRICS II DERSLERİ
2007 / 2008 YÜKSEK LİSANS
DÖNEM SONU SEMİNER PROGRAMI
 
30 HAZİRAN 2008 / DEÜ Merkez Kütüphane, Seminer Salonu
Koordinatör/ Düzenleyici: Prof.Dr. Utku Utkulu
 
İSİM
BİLDİRİ BAŞLIĞI
SAAT
Mehmet Aldonat BEYZATLAR
An Analysis of the Relationship between Transportation Infrastructure and Economic Growth in Turkey
09:30 – 09:45
Kurtuluş KIDIK
An application of The Feldstein–Horioka hypothesis and the long-run solvency constraint model: The Turkish case
09:45 – 10:00
 
Semih TUNCER
Modeling the Phillips Curve for Turkey
10:00-10:15
Seçkin YENİEL
Financial Development and Growth in Turkey: Some New Time Series Evidence
10:15 – 10:30
 
 
 
 
10:30 – 11:00
Kahve/Çay Arası
Erol ARAT
    Türkiye’de İkiz Açığın Zaman Serisi ile Analizi
13:00 – 13:30
Chimgee TSEDEVDORJ
ARCH-GARCH Modellerin Kullanımı ve İMKB Endeksi Üzerinde Uygulama
11:00-11:15
Melis ÖZER
Finansal Dışa Açıklık İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
11:15 – 11:30
Ali ÇINAR
Vergi Politikalarının Uzun Dönem Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”
11:30 – 11:45
Mehmet ÇETİN
Askeri Harcamaların Milli Gelire Etkisi: Türkiye Örneği
11:45 – 12:00
 
 
 
12:00 – 13:00
Öğle Arası
Niyazi ÇALI
Merkez Bankasının Rezervlerindeki Oynaklığın Kaynağının Araştırılması
13:00-13:15
Sema YARDIMCI
İhracat Kompozisyonunun Büyüme Üzerine Etkisinin İncelenmesi – Zaman Serilerine İlişkin Türkiye Örneği
13:15 – 13:30

Altan ÖZALAN

 

 

 

Para Arzının Enflasyon Üzerine Etkisi

 

13:30 – 13:45

 

Akın Alpaslan PARLAK

 

 

 

Bankacılık Krizi Öncü Göstergeleri

 

13:45– 14:00

 

 

 
 

14:00 – 14:30

 
Kahve/Çay Arası

 

 
Yeliz BOZ

 

 

Türkiye'de 1980 Sonrası Uygulanan Döviz Kuru Politikalarının İhracat Üzerine

 

 

 
 
14:30 – 14:45

Volkan ERGÜZ

 

 

 

Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Süreci: Ekonometrik Bir Analiz

 

14:45 – 15:00

 

İzge AYVAZ

 

 

 

Türkiye'de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği

 

15:00 – 15:15

 

Şükrü ŞENTÜRK

 

 

 

İhracat Büyümenin Motoru mudur? Koentegrasyon Analizi

 

15:15 – 15:30

 
 
Not: Tüm öğretim elemanları ve lisansüstü öğrenciler davetlidir. Sunuş yapan lisans üstü öğrenciler tüm sunuşlara katılmakla ve araştırma projelerini yazılı olarak 2 Temmuz 2007 tarihinde teslim etmekle yükümlüdür. Bu seminerin düzenlenmesini olanaklı kılan ve her türlü desteği veren DEÜ Merkez Kütüphanesi yetkililerine başta Sayın Hülya Gökmen olmak üzere teşekkürü borç bilirim
 
 
 
 
 
 
 
                         DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2008 / 2009 DÖNEM SONU
LİSANSÜSTÜ “İKTİSAT UYGULAMALARI” SEMİNER PROGRAMI
 
30 HAZİRAN – DEÜ Merkez Kütüphane, Seminer Salonu
Koordinatörler: Prof. Dr. Utku Utkulu – Prof. Dr. Recep Kök
(İktisat Doktora Programı: Ekonometrik Analiz Teknikleri; Ekonomik Bütünleşme ve AB Dersleri ile
İktisat YL Programı: Uygulamalı Ekonometri II; İngilizce İktisat YL Programı: Econometrics II Dersleri)
 
İSİM
BİLDİRİ BAŞLIĞI / OTURUM
SAAT
 
OTURUM I: BÜYÜME I
 
Zeynep Korkmaz
İhracat ve büyüme üzerine: Türkiye için bir zaman serisi uygulaması
09:15 – 09:30
Elnur Alakbarov
Azarbeycan’da ihracat ve büyüme üzerine bir analiz
09:30 – 09:45
 
Onur Köktürk
Türkiye’de dış borç ve büyüme üzerine bir zaman serisi uygulaması
09:45 – 10:00
Erdem Kantarcı
Türkiye’de ihracat büyümenin itici gücü müdür?
10:00 – 10:15
Didem Özden
Türkiye’de ticari ve finansal dışa açıklığın büyüme üzerine etkisi nedir?
10:15 – 10:30
Ertan Ulusoy
Türkiye ekonomisinde ithalat ve büyüme
10:30 – 10:45
 
KAHVE ARASI
10:45 – 11:00
 
OTURUM II: BÜYÜME II
 
Erol Hanbayat
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve büyüme
11:00 – 11:15
Çağrı Dora
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve büyüme
11:15 – 11:30
Mustafa Ozan Yıldırım
Türkiye’de İstihdam yaratmayan büyüme üzerine bir inceleme
11:30 – 11:45
Sedat Acar
Türkiye ve AB ülkelerinde AR-GE harcamaları ile büyüme üzerine: bir nedensellik sınaması
11:45 – 12:00
Said Azizullah Sadat
Büyümeyi etkileyen faktörler: seçilmiş AB ülkeleri üzerine ampirik bir çalışma
12:00 – 12:15
 
ÖĞLE ARASI
12:15 – 13:00
 
OTURUM III : MAKRO İKTİSAT
 
Aslı Seda Bilman

Avrupa Parasal Birliğinde enflasyon – işsizlik ilişkisi:

 

panel veri analizi

 
13:00 – 13: 15
Alen COMOR
Türkiye’de yatırım ve faiz oranları arasında gerçekten bir bağ var mıdır?
13:15 – 13:30
Volkan ATALAY
 
Türkiye’de kamu harcamaları özel yatırımları dışlamakta mıdır?
13:30 - 13:45
Duygu Tuna
Türkiye’de bütçe açığı ile cari işlemler açığı arasındaki ilişkinin incelenmesi (1980-2008)
13:45 – 14:00
Mustafa ARICAN
 
Seçilmiş bazı ülkelerde enflasyon hedeflemesi üzerine zaman serisi uygulamaları
14:00 – 14:15
V. Saba Aktop
Türkiye’de para arzı içsel mi dışsal mı?
14:15 – 14:30
Yiğit Akkın
Türkiye’de kamu borç stoğu ve faiz oranı
14:30 – 14:45
Alper Kılıç
Türkiye’de kredi kartı kullanımının para arzı üzerindeki etkisi: 1990-2008
14:45 – 15:00
Bilge Şentürk
Turkiye’de demiryollari gelisiminin tarimsal ve endüstriyel üretime etkisi
15:00 – 15:15
Ayşe Elif Özpamir

AB’de para ve maliye politikalarının etkileşimi üzerine

 

ampirik bir çalışma

 
15:15 – 15:30
Güner Polat

Gümrük birliğinin Türk imalat sanayine etkilerinin bir analizi

 

15:30 – 15:45

 
 

KAHVE ARASI

 

15:45 – 16:15

 
 
OTURUM IV: FİNANSAL İKTİSAT
 
Ramazan TUNÇ
ISE piyasasında oynaklığın modellenmesi ve kaldıraç etkisi
16:15 – 16:30
Fırat Gündem
Finansal piyasaların entegrasyonu bağlamında AB ve Türkiye finans piyasaları
16:30 – 16:45
Orçun YÜCEL
 
Türkiye’nin AB’ne ihracatında gelir ve fiyat etkileri
16:45 – 17:00
Züray Mert
      Türkiye’de menkul kıymetler piyasasının makro iktisadi etkileri
17:00 – 17:15
Filiz Erataş
Kısa vadeli sermaye hareketlerinin belirleyicileri: Türkiye örneği
 
Serhat Yılmaz
Kısa vadeli uluslararası sermaye hareketleri ve Türkiye ekonomisinde yaşanan krizler
17:15 – 17:30
Hale Uslu
Sermaye hareketliliği ve Feldstein-Horiaka Hipotezi: Türkiye örneği
17:30 – 17: 45
 
(NİHAYET) SON ARA J
17:45 – 18:00
 
OTURUM V: ULUSLARARASI iKTiSAT
 
Sabahat Eşit
Türkiye’de cari açık sürdürülebilir mi?
18:00– 18:15
Özden Aknar
Döviz kurunun sektörel fiyatlar üzerindeki etkisi: Türkiye uygulaması
18:15 – 18:30
Ela Çolpan Nart
Gümrük Birliğinin Türkiye’nin net ihracatı üzerine etkileri
18:30 – 18:45
Emel Ersun
Türkiye ekonomisinde üretimin ve ihracatın ithalata bağımlılığı
18:45 – 19:00
Didem Öztekin
Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerinin Belirleyicileri:Türkiye Örneği
19:00 – 19:15
Bekir Sıttık Pervanlar

Türkiye’de döviz kuru ve faizin dış ticaret üzerine etkisi: 2008-2009 krizi örneği

 

19:15 – 19:30

 
 
Not: Tüm öğretim elemanları davetlidir. Bir lisansüstü dersin projesi olarak sunuş yapan lisansüstü öğrenciler tüm sunuşlara katılmakla, seminerdeki her bir oturumda sunulan bildirilerin kısa bir değerlendirmesini yazılı olarak raporlamakla (iki nüsha olarak) ve araştırma projelerini yazılı olarak 3 Temmuz 2009 tarihinde teslim etmekle (iki nüsha + CD nüshası) yükümlüdür. Bu seminerin düzenlenmesini olanaklı kılan ve her türlü desteği veren DEÜ Merkez Kütüphanesi yetkililerine teşekkürü borç biliriz.
 

 

 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2009 / 2010 DÖNEM SONU
İKTİSAT YÜKSEK LİSANS – PARA BANKA YÜKSEK LİSANS SEMİNER PROGRAMI
25 HAZİRAN – Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Salonu
Koordinatörler: Prof. Dr. Utku Utkulu – Yrd. Doç. Hakan Kahyaoğlu
 
İSİM
BİLDİRİ BAŞLIĞI / OTURUM
SAAT
 
OTURUM I: BÜYÜME I
 
Orçun Sunal
Turizm ve İhracatın Türkiye’nin büyüme performansı üzerine etkisi
09:15 – 09:30
Burcu Abacı
Sağlık ve Ekonomik Büyüme ilişkisi
09:30 – 09:45
İpek Akad
IMF kaynaklı yapısal uyum programlarının sürdürülebilir büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye Örneği
09:45 – 10:00
Erol Hanbayat
Doğrudan sermaye yatırımlarının büyüme üzerine etkisi
10:00 – 10:15
Ö.Ender Karagül
 
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıyla büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği.
10:15 – 10:30
 
KAHVE ARASI
10:45 – 11:00
 
OTURUM II: BÜYÜME II
 
 
 
11:00 – 11:15
Gülçin Gürel
İstihdam yaratmayan büyüme
11:15 – 11:30
Mustafa Ozan Yıldırım
Türkiye’de İstihdam yaratmayan büyüme üzerine bir inceleme
11:30 – 11:45
Sedat Acar
Türkiye ve AB ülkelerinde AR-GE harcamaları ile büyüme üzerine: bir nedensellik sınaması
11:45 – 12:00
Pelin Yılmaz
Türkiye'de dış borçlar büyümenin itici gücü mü?
12:00 – 12:15
 
ÖĞLE ARASI
12:15 – 13:00
 
OTURUM III : MAKRO İKTİSAT
 
Bayram Yıldırım
Çevresel Kuznets Eğrisi Yaklaşımı : Türkiye Örneği
13:00 – 13: 15
N.Taylan Gülhan
Türkiye'de Dış Borçların Sürdürülebilirliği
13:15 – 13:30
Özgür Dağlı
Satın alma gücü paritesinin zaman serisi analizi ve Türkiye ekonomisi uygulaması
13:30 - 13:45
Hasan Süleyman ÖZDEMİR
Ekonomik Konjonktürün Oynaklık Yaklaşımı İle Analizi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (1990-2009)
13:45 – 14:00
Mustafa Tolga Özenç
Euro/TL Kurunun İstikrarlılığı
14:00 – 14:15
Alper Kılıç
Faiz Oranlarının Katılımcı Bankacılık Kâr Payı Üzerine Etkisi
14:15 – 14:30
 
 
14:30 – 14:45
Alper Kılıç
Türkiye’de kredi kartı kullanımının para arzı üzerindeki etkisi: 1990-2008
14:45 – 15:00
Bilge Şentürk
Turkiye’de demiryollari gelisiminin tarimsal ve endüstriyel üretime etkisi
15:00 – 15:15
Ö.Ender Karagül
 
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıyla büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği.
15:15 – 15:30
 
KAHVE ARASI
 

15:45 – 16:15

 
 
OTURUM IV: FİNANSAL İKTİSAT
 
Emin Emrah Danış
Dünya petrol piyasalarında spot ve future petrol fiyatları arasındaki ilişkinin analizi
16:15 – 16:30
Gamze Kargın
Kamu Finansman Açıkları ve Büyüme: Türkiye Örneği
16:30 – 16:45
Türker Adakale
 
Finansal Piyasalarda Oynaklığa Dayalı Risk Analizi ve Stres Testleri: İMKB Örneği
16:45 – 17:00
Burcu Pulat
      İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN analizi
17:00 – 17:15
SELİM COŞKUN
İMKB'DE Haftanın Gün Etkisi
 
Elif Otlu
 
Amerika, Fransa ve Çin borsalarında değişkenliğin Arch-Garch yöntemleri ile modellenmesi
17:15 – 17:30
Nil Özden
ispanya borsasındaki volatilitenin Arch-Garch analizleri ile ölçülmesi
17:30 – 17: 45
 
(NİHAYET) SON ARA J
17:45 – 18:00
 
OTURUM V: FİNANSAL İKTİSAT II
 
Tuğçe Gözütok
Yunanistan borsasındaki volatilitenin Arch_Garch analizleri
18:00– 18:15
Zhainakul Turdubekova
Genel Kabul Görmüş Bir Para Birimi Olarak Japon Yen'inin İstikrarı
18:15 – 18:30
Onur Bayraktar
Rezerv Yönetmi Açısından TCMB'nın APİ İşlemlerini Sürdürebilirliliği
18:30 – 18:45
Ayşin Tekin Durmaz
İngiltere borsasının arch garch yöntemiyle Volatilite Modelenmesi
18:45 – 19:00
Mustafa Tolga Özenç
Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi (2002-2009)
19:00 – 19:15
Bekir Sıttık Pervanlar
Türkiye’de döviz kuru ve faizin dış ticaret üzerine etkisi: 2008-2009 krizi örneği
 

19:15 – 19:30

 
 
Not: Tüm öğretim elemanları davetlidir. Bir lisansüstü dersin projesi olarak sunuş yapan lisansüstü öğrenciler tüm sunuşlara katılmakla, seminerdeki her bir oturumda sunulan bildirilerin kısa bir değerlendirmesini yazılı olarak raporlamakla (iki nüsha olarak) ve araştırma projelerini yazılı olarak 3 Temmuz 2009 tarihinde teslim etmekle (iki nüsha + CD nüshası) yükümlüdür. Bu seminerin düzenlenmesini olanaklı kılan ve her türlü desteği veren DEÜ Merkez Kütüphanesi yetkililerine teşekkürü borç biliriz.
 
 
 

 

 

UYGULAMALI EKONOMETRİ II – MİKROİKTİSAT – EKONOMİK BÜTÜNLEŞME VE AB
2010-2011 DÖNEM SONU SEMİNER PROGRAMI
İKTİSAT VE PARA-BANKA YÜKSEK LİSANS – İKTİSAT DOKTORA
 
Tarih: 24/06/2011                                                                 Yer: Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Salonu
Koordinasyon: Prof.Dr.Utku UTKULU – Prof.Dr. Recep KÖK -Yrd.Doç. Hakan KAHYAOĞLU-Araş. Gör. Aslı Ö. AKÇAY
İSİM
BİLDİRİ BAŞLIĞI / OTURUM
SAAT
OTURUM BAŞKANI:
 
Prof. Dr. Utku UTKULU
OTURUM I MAKROİKTiSAT: 
DIŞ TİCARET – BÜTÇE AÇIKLARI - ENFLASYON

 

 
Ozan Zengin
 
Banka kredileri ve enflasyon arasındaki ilişki; 1983-2010 yılları, Türkiye örneği

09:00 – 09:15

 
Gökhan Eşki
İkiz açıklar:1980-2010 dönemi Türkiye uygulaması
09:15 – 09:30
Özlem Kader
Reel Döviz Kuru ile İthalat ve İhracat Arasındaki İlişki: 1980 – 2010 Türkiye Analizi
09:30 – 09:45
 
Kader Taşdemir
Türkiye’nin İhracat Talebi Fonksiyonunun Koentegrasyon Analizi (1990-2010)
09:45 – 10:00
Ö. Ender Karagül
Bütçe Açıkları ve Parasallaşmanın Enflasyon Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
10:00 – 10:15
Mehmet Çetin ve
Mehmet A. Beyzatlar
Optimum Para Alanı ve Faiz Oranı Yakınsaması: AB Örneği
10:15 – 10:30
KAHVE ARASI
10:30 – 10:45
 OTURUM BAŞKANI:
 Doç. Dr. İ. Hakan YETKİNER
OTURUM II MAKROİKTİSAT: BÜYÜME
Seval Sarıkaya
Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme Türkiye Uygulaması
10:45 – 11:00
Alper Demir
Solow Büyüme Modelinin Türkiye İçin Uygulanabilirliliği
11:00 – 11:15
Yılmaz Köprücü
1980 Sonrası Dönemde Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
11:15 – 11:30
Burak Seyhan
Türkiye'de ekonomik büyüme ve ihracat arasındaki nedensellik ilişkisi
11:30 – 11:45
Tuğçe Güntay
Türkiye'de Enflasyon Büyüme İlişkisi
11:45 – 12:00
Hande Özsoy
İhracat ve Turizmin Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerine Etkisi
12:00 – 12:15
Yağmur Sağlam
Okun Kanunu ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: 2001 – 2010 Türkiye Örneği
12:15 – 12:30
ÖĞLE ARASI
12:30- 13:00
OTURUM BAŞKANI:
Yrd.Doç. Hakan KAHYAOĞLU
OTURUM III FİNANSAL İKTİSAT I
 
Caner Yeşil
IMKB30 içinde bulunan bankaların hisse senetlerinin fiyat-işlem hacimleri arasında bir nedensellik ilişkisi
13:00 – 13:15
Elif Candan
IMKB100 Banka Günlük Kapanış Fiyatlarının Volatilitesini Gösteren Bir Çalışma 

13:15 – 13:30

 
Sema Emre Ergin
VOB30 İMKB30 Getirilerinin Oynaklık Analizi: Future Spot İlişkisi

13:30 – 13:45

 
Mehmet Yiğit Dölük
İMKB'de Oynaklığın ARCH, GARCH Yöntemleri ile Modellenmesi

13:45 – 14:00

 
Seçil Öztürk
Londra borsasında volatilite araştırması
 14:00 – 14:15
Gülseren Merve Cerit
Oynaklığın Sürekliliği Üzerinde Ani Değişikliklerin Etkisi: İspanya Örneği

14:15 – 14:30

 
Hüseyin Sezer
Yunanistan borsa endeksindeki oynaklığın analizi
14:30 – 14:45
KAHVE ARASI

14:45 – 15:00

 
OTURUM BAŞKANI:
Yrd.Doç. Hakan KAHYAOĞLU
OTURUM IV FİNANSAL İKTİSAT II

 

 
Güllü Doğa Dağdeviren
İMKB Devlet İç Borçlanma Senedi Fiyat Endekslerinde Volatilite Araştırması
15:00 – 15:15
Eda Yalçın
Şirket Olağan Genel Kurul Toplantılarının Hisse Senetleri Volatilitesi Üzerine Etkisi

15:15 – 15:30

 
Ahmet Aydın
Haftanın günü etkisi İMKB-100'de geçerli midir?

15:30 – 15:45

 
Töre Bulucu
Vakıfbank hisse senetleri 2005-2011 yılları volatilitesi GARCH, EGARCH yöntemleri ile analizi. 2008 krizinin hisse senetleri fiyatları üzerine Etkisi

15:45 – 16:00

 
Şule Kalaycıoğlu
Londra borsasında ikili uzun hafıza uygulaması

16:00 – 16:15

 
Gözde Gözeger

S&P endeksinden İMKB 100 endeksine volatilite aktarımı: Bulaşma Etkisi

 
16:15 – 16:30
 
SON ARA

16:30 – 16:45

 
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Recep KÖK
OTURUM V MİKROİKTİSAT

16:45 – 17:15

 
Sema Emre Ergin
VZA ile Sektörel Bazda Etkinlik Analizi: İmalat Sektörü
 
Ezgi Akmersin
VZA ile Sektörel Bazda Etkinlik Analizi: Otel ve Restaurant Sektörü
 
Gökhan Eşki
VZA ile Sektörel Bazda Etkinlik Analizi: Kimya Endüstrisi

 

Elif Candan
VZA ile Sektörel Bazda Etkinlik Analizi: Tekstil Endüstrisi

 

Mayrambek Iskakov
VZA ile Sektörel Bazda Etkinlik Analizi: Madencilik Sektörü

 

Şule Kalaycıoğlu
VZA ile Sektörel Bazda Etkinlik Analizi: Sağlık Sektörü

 

 

 

 
 
2012-2013 DÖNEM SONU PROJE SUNUM PROGRAMI
İKTİSAT ANABİLİM DALI
İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
FİNANSAL İKTİSAT ve BANKACILIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 
Tarih: 28/06/2011 Yer: Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Salonu
Koordinasyon: Prof. Dr. Utku UTKULU –Doç. Dr. Hakan KAHYAOĞLU –Araş. Gör. Ramazan EKİNCİ
 
Not: Tüm öğrenciler ve öğretim elemanlarımız davetlidir. Her bir sunuma verilen yirmi dakikanın son beş dakikası soru-cevaba ayrılmıştır.  Sunum yapan öğrencilerin tüm oturumlara katılması beklenir.
 

İSİM
BİLDİRİ BAŞLIĞI / OTURUM
SAAT
 
OTURUM BAŞKANI:
Doç. Dr. Hakan KAHYAOĞLU
 
OTURUM I
FİNANSAL İKTİSAT (1. ve 2. ve 3.Bildiri) ve
MİKRO İKTİSAT (4. ve 5. Bildiri)
 
 
Halilcan Karakaya   Emirhan Yavuz
 
Likidite Yönetimi Çerçevesinde Bankacılık Sisteminin Hazır Değerler Portföyünün Analizi: Seçilmiş Bankalar Üzerine Bir Uygulama
09:30 – 09:50
Cem Yılmaz
Ömür Saltık
Petrol Fiyatlarında Oynaklık: 2007-2008 Kriz Sonrası Bir Değerlendirme
09:50 – 10:10
Faiq Nuri
Gamze Ertürk
Merve Kayserilioğlu
Avni Başeren
BİST 100 Volatilitesinin Univariate GARCH Modellemesi
10:10 – 10:30
Gamze Sağlam
Faruk Kurukaya
Türk Otomotiv Sanayinde Etkinlik Analizi: VZA Yöntemi Temelli Bir Uygulama(2008-2011)
10:30 – 10:45
Dilber Aman
Özge Bayazit
Türkiye Şeker Fabrikalarında Etkinlik Analizi ve Toplam Faktör Verimliliği(2011-2012)
10:45-11:00
 
KAHVE ARASI
 
                                                        11:00 – 11:20
 
 
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Utku UTKULU
                                     OTURUM II
                            MAKRO İKTİSAT I
 
 
Serpil Tübek
Türkiye’nin İthalat Talebinin Temel Belirleyicileri
11:20 – 11:40
 
Hilal Ördek
Türkiye’nin İhracat Talebinin Temel Belirleyicileri
 11:40-12:00
 
Aiten Sellavtzi        
Döviz Kuru Belirsizliğinin Özel Sektör Sabit Sermaye Yatırımları Üzerine Etkisi
12:00 – 12:20
 
Halilcan Karakaya  
Finansal Dışa Açıklık ve Ülke Finansal Riski Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
12:20 – 12:40
 
 
ÖĞLE ARASI
 
 
          12:40- 13:10
 
 
 
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Utku UTKULU
                               OTURUM III
                        MAKROİKTİSAT II
 
 
Mete Ertuğrul
Türkiye’de Kamu Harcamaları Özel Yatırımları Dışlıyor mu? (1990-2012)
13:10 – 13:30
 
Emir Kudubeş
Türkiye’deki Açıklar İkiz mi? (1950-2012)
13:30 – 13:50
 
Emirhan Yavuz
İMKB ile Seçilmiş Gelişmekte Olan Ekonomiler Borsalarının Entegrasyonu
13:50 – 14:10
 
 
KAHVE ARASI
 
                                                14:10 – 14:30
 
 
 
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Utku UTKULU
                OTURUM IV.
MAKRO İKTiSAT - BÜYÜME
 
         Sultan Yılmaz     
Türkiye’de Sanayileşme ve Büyüme İlişkisi: Kaldoryen Büyüme Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme
14:30 – 14:50
 
Mine Karaoğlu       
Türkiye’de Ekonomik Büyüme Dış Borç İlişkisi: 1970-2010
14:50 – 15:10
 
        Miraç Yazıcı
İhracat Büyüme İlişkisinin Sektörel Analizi: Türkiye Örneği(1995-2012)
15:10 – 15:30
 
 
KAHVE ARASI
 
                                                15:30 – 15:40
 
 
 
        Cem Yılmaz
Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme
15:40 – 16:00
 
       Gamze Çetin
Türkiye’de Büyüme ve Enflasyon
16:00 – 16:20
 
       Ömür Saltık
İMKB’nin Performansı ve Ekonomik Büyüme
16:20 – 16:40