IKT 6003 FİNANSAL İKTİSAT - I
2008-2009 GÜZ YARIYILI DERS PLANI
 
İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI
 
Prof. Dr. Utku Utkulu
Araş. Gör. Dr. Hakan Kahyaoğlud
utku.utkulu@deu.edu.tr ; hakan.kahyaoglu@deu.edu.tr
http://kisi.deu.edu.tr/utku.utkulu
 
GÖRÜŞME SAATLERİ:
Prof  Dr. Utkulu - Çarşamba, 10:00 – 12:00, 423 Nolu Oda
Dr Hakan Kahyaoğlu – Cuma, 10:00-12:00, 418 Nolu Oda
 
DERS GÜN VE SAAT: Pazartesi, 10:00 - 12:30, Prof. Dr. Sadık Acar Lisansüstü Dersliği
 
ANA ÇERÇEVE
Ülkelerin ticari ve finansal açıdan dışa açık hale gelmeleri sonucunda finans ve iktisat teorisi birbiri içine geçmiş, böylece Finansal İktisat başlığı altında ele alınması gereken yeni bir iktisat disiplini ortaya çıkmıştır. Özellikle finansal ve parasal sermaye akımlarının hızlanması ve finansal piyasalar arasındaki ilişkilerin güçlenmesi sonucunda ortaya çıkan olaylar/oluşumlar  yeni kavram ve olgularla analiz edilmeye başlanmıştır.
Finansal iktisat disiplini, mikro ve makro iktisadın kesiştiği ve söz konusu yaklaşımların yöntemlerinin kullanıldığı bir alandır. Bu alanın temel özelliği, pratikle teorinin iç içe geçmiş olduğu bir alan olmasıdır. Bundan dolayı bu derste konular, iktisat teorisi, finans teorisi ve finansal piyasalar kapsamında ve pratik/uygulamalı yaklaşımlarla ele alınacaktır. Bunun için farklı disiplinlerin, yöntem ve yaklaşımlarından da yararlanılacaktır.
Finansal iktisat dersinde konular iktisat teorisi*, finans teorisi* ve Ampirik Yöntemler* (Finansal Ekonometri - Matematiksel Finans - Finansal İstatistik yaklaşımları) olmak üzere üç alanda ele alınacaktır. Ayrıca finansal piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu olan, denetleyici ve düzenleyici kurumların yapmış oldukları uygulamaların etkili, etkin ve optimal olup olmadığı konusu da belirtilen üç alan kapsamında değerlendirilecektir.
 
Finansal İktisat Dersinin Kapsamı, Finansal Piyasalar, Finansal Mikro İktisat, Makro Ekonomiye Finansal yaklaşım (Merkez Bankası, finansal piyasalar ve iktisat politikaları arasındaki etkileşim ve mekanizmalar, getiri eğrisi v.b) Finansal Ekonometri ve finansal araçlar (bu araçların oluşturulması, kullanım amaçları ile iktisadi etkileri ve türev ürünler), Uluslararası Para ve Finansal Piyasalar (yapısı, işleyişi, piyasalar arasındaki ilişki, ekonomik karar birimleri ve davranışları, Merkez Bankaları) ve Makrofinansal Risk Analizi olacaktır.
 
 
YÖNTEM
Yöntem açısından “Finansal İktisat I” dersindeki konular; dersi seçen doktora öğrencilerinin aktif katılımı ile ele alınacaktır. Finansal İktisat I dersinde temel konular ve kavramlar orijinal makale ve eserlerden yararlanarak işlenecektir. Dersle ilgili verilen referanslar bu nedenle önemlidir. Teorik boyutta ele alınan konularla ilgili uygulamalara yer verilecektir. Verilen konuyla ilgili her teorik temel makalenin ülkeler koşullarında geçerliliği öğrenciler tarafından analiz edilecektir.
Derse ait ders planı dersin pusulasıdır. Lütfen bu pusulayı iyi belleyip yönünüzü buna göre belirleyiniz. Her hafta işlenecek konular ders planında verildiğinden bunu izleme ve gerekli çalışmayı yapma sorumluluğu kuşkusuz dersin katılımcılarındadır. Yine de en az bir hafta öncesinden tartışılacak konular ve kaynakları bir kez daha tarafımızdan anımsatılır.
Bu dersle ilgili pek çok kitap ve makale bulunmaktadır. Gereken başarı seviyesine ulaşabilmek sadece dersleri düzenli olarak izlemek ve uygulamalara katılmakla mümkün değildir. Bu hususlar şüphesiz dersin gerek koşullarıdır. Sınıf dışı akademik çalışma ile, ilgili okumaların zamanında yapılması, haftalık ve dönem projelerinin sistematik bir plan dahilinde ele alınması ise yeter koşulları oluşturmaktadır.
Bu doktora dersini (gönüllü olarak J) alan her katılımcı kuramsal ve/veya yönteme ilişkin bir çalışma/sunuş ve buna ek olarak bir “araştırma projesi” hazırlamakla yükümlüdür. Katılımcı, araştırma projesi konusunu kendi isteği ve tez danışmanının onayı ile seçer. "Proje araştırma teklifleri" en geç 27 Ekim 2008 tarihine kadar "uygun formatta" hazırlanarak dersin öğretim üyesine teslim edilmelidir. Dönem projesi temel bilimsel araştırma esasları çerçevesinde ele alınmalı, hazırlanmalı, yazılmalı (Hangi hakemli dergide yayınlanması planlandıysa bu derginin yazım esasları dikkate alınarak yazılmalıdır. Bu nedenle dergi seçiminde hangi kriterleri dikkate aldığınızı lütfen sorgulayınız!) ve sunulmalıdır. Söz konusu proje dersin içeriğinde verilenleri özümseyip sunmakla kalmamalı, ampirik katkıyı (test, yöntem, analiz) da içermelidir. Her katılımcı, dönem projesini bir takvim dahilinde (Bahar yarıyılında Bölüm içi seminer ve/veya geleneksel olarak her yılın haziran ayı sonunda düzenlenen lisans üstü seminerde) sunacaktır. Bu sunuş performansı da başarı kriterlerinin bir parçasıdır (bkz . puanlama). Kısacası, dönem projesinin, içerik ve biçim olarak hakemli bir dergide yayımlanabilir nitelikte olması beklenmekte ve teşvik edilmektedir. Nihai proje çıktısı, sunuşun Türkçe olması şartıyla, istenirse İngilizce hazırlanabilir.
 
PUANLAMA
Dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında ağırlıklar şöyledir:
Ara sınav                                                                    % 20
Derse katkı, ders içi sunumlar, araştırma projesi           % 30
Dönem sonu sınavı                                                      % 50
 
DERSİN İÇEREĞİ KONUSUNDA ESAS ALINAN KAYNAKLAR :
Robert C Merton,. Dale F. Gray and Samuel Malone Macrofinancial Risk Analysis, by. John Wiley & Sons, 2008
Keith Pilbeam, Finance and financial Markets, Macmillian Pres, 1998.
Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche, Quantitavive Financial Economics, JohnWiley & Sons
2004.
Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche, Financial Engineering Derivatives and Risk Managment, JohnWiley & Sons, 2001.
 
 
 
 
HAFTALIK DERS PROGRAMI:
 
HAFTA / KONU
 1. GİRİŞ
 1. Yeni bir Bilim Disiplini olarak Finansal İktisat (Finansal İktisat Bilim midir?, İktisat Biliminde Yöntem, Finansal İktisadın Yöntemleri, Yaklaşımları, Finansal İktisat, Makro İktisat, Mikro İktisat, para teorisi ve Finansal Ekonometri arasındaki ilişki, Finansal sistemin düzenlenmesi gerekli midir?
 1. Finansal İktisadi Temel Kavramlar
 
  1. Para Teorisi, Finansal İktisat, para politikaları ve finansal piyasalarda regulasyon? Deregulasyon? Parasal değişkneler ve finansal değişkenler
  2. Finansal yapı, sistem, piyasalar (para piyasası, borsalar, bankalar, düzenleyici ve denetleyici üst Kurullar)
4. Finansal sektör ve finansal hizmetler
            a. Finansal gelişme,
i. Finansal Derinleşme, finansal teknoloji, finansal düzenlemeler (regulasyon), finansal yenilikler, finansal yenilik türleri, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar
ii. finansal piyasaların gelişmesi ve merkez bankaları
Finansal gelişmenin para politikası üzerindeki etkileri; (bu konu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile ekonomik entegrasyonu sürecinde incelenecektir)
 
b.      Finansal aracılık ve Finansal Piyasalar
i. Finansal araclığın ve Finansal piyasaların işlevleri
ii. Parasal Aktarım Mekanizması ve finansal aracılar ve finansal piyasalar
Ödemeler sistemi,
Finansal Yükümlülükler, Finansal varlıklar
Vade ayarlamaları
Risk ayarlamaları ve yöntemi
Likidite
Finansal piyasaların sınıflaması
Finansal Kurumların Sınıflaması (Ülke Deneyimlerini Kurumsal yapıları özelliklerine göre)
 
 1. Finansal İktisat, Para Teorisi ve Faiz oranlarının Belirlenmesi
i. Getiri Eğrisi, Beklentiler teorisi, likidite tercihi, Ayrışma teorisi, faiz vade yapısının belirlenmesine yönelik yaklaşımlar (Ampirik)
ii.Ulusal ve Uluslararası Finansal piyasalar arasındaki ilişki
Ulusal ve uluslararası tahvil ve bono piyasaları
Tahvil ve bono fiyatlarının oluşumu
Cari dönemde söz konusu araçların getirileri
Vadeye göre getiri
Finansal piyasalarda volatilite
Getiri eğirisi
Şirket borçlanma araçları ve finansal yenilikler
Uluslararası finansal piyasalar arası ilişkilerde yoğunlaşma
6-7.Portföy Analizi (Bu konudaki matematiksel açıklamaların ispatlarından sorumlu değilsiniz!)
Finansal araçların fiyatlarının belirlenmesi
Bir finansal aracın getirisi
Getirilerin varyansı
Farklı araçlara ait getiriler arasındaki ilişki (lorelasyon ve kovaryans)
Davranışsal iktisat açısından yatırımcı tipleri ve kayıtsızlık eğirileri
Portföy riskinin hesaplanması
İki varlıklı bir portföyde etkinlik sınırına (göre optimisazyon) riskin hesaplanması
Portföy etkinlik sınırına göre riskin hesaplanması ve portföy kararı
Piyasa riskleri ve ölçülmesi
Riskin Fiyatlaması
           
 1. Sermaye Varlıklarının Fiyatlama Modeli (CAPM)
Uygulamalı açıklanacaktır.
 
 1. Sermaye piyasalarında fiyatların oluşumuna yaklaşımlar
Finansal Piyasalarda etkinlik
Etkinlik düzeyi: zayıf, yarı ve güçlü etkinlik
 
                        Etkinliğin ölçülmesi: tesadüfü yürüyüş
                        Etkinliğin ölçülmesine yönelik ampirik yaklaşımlar
                        Aktif ve pasif fon yönetimleri
                        Sermaye piyasalarında fiyat oluşumunda bozukluklar ( gün etkisi, vb.)
 
 1. Yabancı para cinsinden finansal araçlar ve döviz piyasaları
Döviz Kurlarının Belirlenmesine portföy yaklaşımı
Alternatif Döviz kuru rejimleri altında finansal araçların fiyatlarının oluşumu
Nominal ve reel kurların portföy tercihleri üzerindeki etkisi
Döviz kuru riski ve ölçülmesi
Döviz Kurunun belirlenmesine Modern yaklaşımlar ( Cassel, Fisher, Dornbusch, Frankel, vb.)
 
 1. Finansal Türev Ürünler ve Türev Piyasalar
Gelecek Sözleşmeleri
Opsiyonlar
Tezgah Üstü Piyasalar
Türev Piyasalar ve para piyasaları arasındaki ilişkiler
Türev piyasalarda riskler
Risk yönetiliyor mu? Risk Üretiliyor mu?
Swap Piyasaları
 
 1. Finansal Piyasalarda Regulasyon ve Deregulasyon
Krizler ve Kriz Dinamikleri
Finansal Krzi sonrası Finansal piyasalarda yapılanma
Ekonomik bütünleşme ve finansal piyasalar üzerindeki etkisi
Para politikaları ve Finansal sistem
            Merkez Bankası Kanunu- Bankalar Kanunu-Sermaye Piyasası Kanunu
13-14 . Makrofinansal Risk Analizi
Makroekonomik açıdan varlık fiyatları ve talebe yükümlülük analizi (Contingent Claims)
Stokastik süreçler, varlık fiyatları ve opsiyon fiyatlama modelleri
Makrofinansal risk analizi
Dış Borç Dinamikleri, Dış borçların sürdürebilirliği, Dış açıkların finansmanı (ekonominin finansal açıdan dışa açıklığı ve likidite kısıtı dikkate alınarak)
Dış Borç ve İç Borç Dinamiklerine Makrofinansal yaklaşımlar
Ekonomik Karar Birimlerinin Bilanço dengelerinin Analizi
Devlet: Bütçe Dengesi, iç borçlanma, ve bilanço yapısının analizi
Şirketler Kesimi: Bilanço yapısı, varlık yükümlülük dengesi,
Hane Halkı: genel Borçluluk durumu, finansal fiyat hareketleri ve hane halkı bilançosu üzerine etkisi
 
Sermaye Akımları
Ödemeler dengesi, dış açıkların varlık yükümlülük yapısı üzerindeki etkisi, Kur sistemleri vade bilanço yapısı üzerindeki etkisi, Ödemeler dengesi Merkez Bankası Analitik Bilançosu arasındaki ilişki, Finansal sistem bilançosu ve merkez bankaları bilançosu arasındaki ilişkiler
 
 
 
DOKTORA ÖĞRENCİSİNE BAZI TAVSİYELER İÇİN BKZ.:
Øhttp://fbe.deu.edu.tr/tavsiyeler/tavsiyeler.asp adresinden
·         A Letter to Research Students, Duane A. Bailey
·         A primer on mathematical writing, Steven L. Kleiman
·         Advice to Authors of Extended Abstracts, William Pugh
·         Dictionary of Useful Research Phrases, Graham, Jr.
·         Hints on good mathematical writing, David Goss
·         How to be a Good Graduate Student-Advisor, Marie desJardins
·         How to Present a Paper in Theoretical Computer Science, Ian Parberry
·         How to Give a Good Research Talk, Simon Peyton Jones et al
·         How to be a Terrible Thesis Advisor, Nigel Ward
·         "Doktora Eğitiminde Öğrenci-Tez Danışmanı İlişkisi", Prof.Dr. İsmail Tosun
·         "Bilimsel Etik Kurullarının Gerekliliği", Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
NOT: Bu dersi alan katılımcıların Doktora öğrencisi olduklarını göz önünde bulundurarak, gördükleri konuların matematiksel temellerinden ders kapsamında sorumlu olmadıklarını, ancak gerek bu derste seçtikleri projeleri ve gerekse doktora tez konularının bu alanla ilgili olması noktasında sorumluluklarının başladığını (ilk ve son kezJ) anımsatmak isterim. Bu nedenle işlenen konuların anılan düzeyde bilinmesini sağlamak amacıyla ders planındaki kaynakça içerisinde yer almayan, söz konusu temelin sağlanmasına yönelik materyaller de verilecektir. 
 
DERSİN KAYNAKÇASI:
 
MAKALELER
Gray, Dale F., Robert C. Merton, and Zvi Bodie. "New Framework for Measuring and Managing Macrofinancial Risk and Financial Stability." NBER Working Paper Series, No. 13607, November 2007.
 
Gray, Dale F., Robert C. Merton, and Zvi Bodie. "New Framework for Measuring and Managing Macrofinancial Risk and Financial Stability." Harvard Business School Working Paper, No. 09-015, August 2008.
 
Merton, Robert C. "Applying Modern Risk Management to Equity and Credit Analysis." CFA Institute Conference Proceedings Quarterly 24 (December 2007
 
Gray, Dale . F., Robert C. Merton, and Zvi Bodie. "Contingent Claims Approach to Measuring and Managing Sovereign Credit Risk." Special Issue on Credit Analysis. Journal of Investment Management 5, no. 4 (Fourth Quarter 2007).
 
Merton, Robert C. "Future Possibilities in Finance Theory and Finance Practice." In Mathematical Finance - Bachelier Congress 2000, edited by H. Geman, D. Madan, S. Pliska and T. Vorst. Berlin: Springer-Verlag, 2002. (Was HBS Working Paper 01-030.)
 
Merton, Robert C. "Paul Samuelson and Financial Economics." American Economist 50, no. 2
 
Merton, Robert C., and Zvi Bodie. "The Design of Financial Systems: Towards a Synthesis of Function and Structure." Journal of Investment Management 3, no. 1 (First Quarter 2005)
 
Merton, Robert C. "Financial Innovation and the Management and Regulation of Financial Institutions." Journal of Banking and Finance
 
Merton, Robert C. "Option Pricing When Underlying Stock Returns are Discontinuous." Journal of Financial Economics 3 (January-February 1976).Merton, Robert C. "Theory of Finance from the Perspective of Continuous Time." Journal of Financial and Quantitative Analysis 10 (November 1975).
 
Merton, Robert C. "An Asymptotic Theory of Growth Under Uncertainty." Review of Economic Studies 42 (July 1975).
 
Merton, Robert C. "On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates." Journal of Finance 29 (May 1974).
 
Samuelson, P. A., and Robert C. Merton. "Generalized Mean-Variance Tradeoffs for Best Perturbation Corrections to Approximate Portfolio Decisions." Journal of Finance 29 (March 1974).
 
Merton, Robert C. "An Intertemporal Capital Asset Pricing Model." Econometrica, 41 (September 1973).
 
Draghi, Mario, Francesco Giavazzi, and Robert C. Merton. "Transparency, Risk Management and International Financial Fragility." Harvard Business School Working Paper, No. 03-118, 2003.
 
Engle, R.F. “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with estimates of variance of UK inflation”, Econometrica, 50, (1982)
 
Engle, R.F., Lilien, D., Robins, R. “Estimating Time-Varying Risk Premia in the Term Structure: The ARCH-M Model”, Econometrica, 55, (1987)
 
Modilliani F., “Liquidity Preference and The Theory of Interest and Money”, Econometrica, Vol:12, No:1, (January, 1944)
 
Argitis, George “Finance, Instability and Economic Crisis: The Marx, Keynes and Minsky
Problems in Contemporary Capitalism”, http://www.econ.com.ac.uk/cjenconf/delegates/argitis.pdf
 
Minsky, Hayman P. “Monetary Systems and Accelerator Models”, The American economic Review, Vol:47, No:6. Dec., 1957
 
Minsky, Hyman P., “The Financial Instability Hypothesis”, The Jerome Levy Economics Institute of Board College, Working Paper, (May, 1992)
 
Minsky, Hyman P., Financial Crisis, “Financial Systems, and the Performance of the Economy”, In-Private Capital Markets A Series Of Research Studies Prepared For The Commission OnMoney And Credit, Prentice Hall, Englewood Cliffs New Jersey, 1964
 
Fama, Eugene F., “Efficient Capital Markets:A Review of Theory and Empirical Work”, Journal of Finance, 25, (1970)
 
Fama, Eugene F, “The Behavior of Stock Markets Prices”, Journal of Business, 38, (1965)
 
Markowitz, Harry, M., Portfoloi Selection, Journal of Finance, 7, (1952)
 
Modigliani, F., Miller; Metron H., “ The Cost of Capital Corporation Finance and the Theory of Investment” The American Economic Review, 48, (1958)
 
Allen, Franklin and Douglas Gale "Synstemic Risk and Regulation" The Risks of Financial Institutions, edited by Mark Carey and Rene M. Stulz, 2006
 
Allen, Franklin, Elena Carletti, Douglas Gale “Interbank Market Liquidity and Central Bank
Intervention” 2008, http://finance.wharton.upenn.edu/~allenf/download/Vita/interbank-market-liquidity-26june08.pdf
 
Forecasting Economic and Financial Variables with Global VARs, 2008, http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/08/0805.pdf

KİTAPLAR

Coskun C. Aktan, Utku Utkulu ve Selahattin Togay, Nasıl Bir Para Sistemi, İMKB,1998.
 
Robert C Merton,. Dale F. Gray and Samuel Malone Macrofinancial Risk Analysis, by. John Wiley & Sons, 2008
 
Robert C Merton,. "Paul Samuelson and Financial Economics." In Samuelsonian Economics and the Twenty-First Century, edited by
Michael Szenberg, Lall Ramrattan and Aron Gottesman. Oxford: Oxford University Press, 2006
 
Jones, Chris, Financial Economics Routledge, 2008.
 
Dale Gray, F., Robert C. Merton, and Zvi Bodie, Financial Economics,Prentice Hall 2009
 
Yvan Lengwiler, Microfoundations of Financial Economics An Introduction to General Equilibrium Asset Pricing, Princeton University Press, 2004
 
Brian Kettell,Economics for Financial Markets (Quantitative Finance), Butterworth-Heinemann 2001
 
Stephen F. LeRoy, Jan Werner, Stephen A. Ross, Principles of Financial Economics, Cambridge University Pres, 2001
 
Roy E. Bailey, The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press, 2005.
 
Vikash Yadav, Risk in International Finance, Routledge 2008
 
David Mayes, Jan Toporowski Christian Gourieroux & Joann Jasiak (eds.), “Open Market Operations and Financial Markets”, Financial Econometrics:Problems, Models, and Methods  içerisinde, Princeton University Pres,2001.
 
John Y. Campbell, Andrew W. Lo, & A. Craig MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Pres,1996.
 
Svetlozar T. Rachev, John S. J. Hsu, Biliana S. Bagasheva, Frank J. Fabozzi Bayesian Methods in Finance,  John Wiley & Sons, 2008
 
Vassilis C. Mavron and Timothy N. Phillips, Elements of Mathematics for Economics and Finance, Springer, 2007.
Jitka Dupacova, Jan Hurt and Josef Stephan, Stochastic Modelling in Economics and Finance, Kluwer Academic Publishers, 2007.
 
Paul Willmot, Sam Howison, Jeff Dewynne The Mathematics of Financial Derivatives, Cambridge University Pres, 1995.
The Professional Risk Managers’ Handbook A Comprehensive Guide to Current Theory and Best Practices, Edited by Carol Alexander and Elizabeth Sheedy, The Professional Risk Managers’ International Association,2004.
 
Ronald Mckinnon, Money and Capital in Economic Development. The Brookings Instıtution, Washington, D.C., 1973
 
Hyman Minsky, Stabilizing An Unstable Economy, Yale University Press, New Haven and London, 1996
 
John G.Gurley and Edward S. Shaw, Money in a Theory of Finance , The Brooking Institution, Washington, 1972
 
Anthony Saunders, Linda Allen,Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other ParadigmsJohn Wiley & Sons, 2003.
 
Nelson C. MarkInternational Macroeconomics andFinance: Theory and Empirical Methods,Blackwell Publishers 2000
 
Keith Pilbeam, Finance and financial Markets, Macmillian Pres, 1998.
 
Keith Pilbeam, International Finance, Macmillian Pres, 1998.
 
Jean Phillippe Bouchaud and Marc Potters, Theory of Financial Risks, Cambridge University Pres, 2001.
 
Emil-Maria Claassen, Global Monetary Economics, Oxford University Pres, 1997.
 
Peiji Wang, The Economics of Foreign Exchange and Global Finance, Springer, 2005.
 
Peter Jackel, Monte Carlo Methods in Finance, John Wiley & Sons, 2001.
 
Sheldon M. Ross, An Intruduction To Mathematical Finance Options and Other Topics, Cambridge University Press, 1999.
 Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche,
Quantitavive Financial Economics, JohnWiley & Sons
2004.
 
Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche, Financial Engineering Derivatives and Risk Managment, JohnWiley & Sons, 2001.
 
 
TEZLER (DOKTORA)
 
Utku Utkulu, LDC External Debt, Trade And Solvency Of A Nation: Time-Series Evidence For Turkey, Leicester University, 1994.
 
Hakan Kahyaoğlu, Türkiye’de Finansal Risklerin Reel Piyasalara Etkisi: Aktarım Mekanizmalarının Analizi (1989-2003), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 
Mert Ural, Liberalizasyon Dönemlerinde Mali Piyasalardaki Kırılganlığın Oluşturduğu Krizler, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
 
M. Serdar İSPİR, Dış Denge ve Döviz Kuruna Parasal Yaklaşım Türkiye Örneği (1987-2004), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 
Ayça Seniha Tosunbaş, Döviz Kurlarındaki Değişimin Enflasyon Üzerindeki Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004 (YL TEZİ)
 
Nagehan Keskin, Finansal Serbestleşme Sürecinde Uluslararası Sermaye Hareketleri Ve Makro Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

 

Başarılar dileriz.. J

Utkulu & Kahyaoğlu

 

 

 

FİNANSAL İKTİSAT –I DERSİNDE SUNULACAK SEMİNERLERİN KONULARI

 

İSİM

KONULAR

Tarih

Aslı Seda KURT

Finansal İktisat Para Teorisi ve Faiz Oranlarının Belirlenmesi

17 Kasım 2008

Fırat GÜNDEM

Portföy Analizi

24 Kasım  2008

Güner POLAT

Finansal Varlıkların Fiyatlama Modelleri ve Yaklaşımlar

1 Aralık 2008

Aydanur  ATIŞ

Varlık Fiyatlama Modeli ile Döviz Kurlarının Belirlenmesi ve Yaklaşımlar

15 Aralık 2008

Ayşe Elif ÖZPAMİR

 

Finansal Türev Ürünler ve Türev Piyasalar

 

22 Aralık 2008

Mert URAL

Nagehan KESKİN

Finansal Krizler ve Sermaye Akımları

29 Aralık 2008

Ela Çolphan NART

Makrofinansal Yaklaşıma Göre Dış Borç Dinamikleri

5 Ocak 2008

Ali Kemal GAYGILI

Özge TÜKEL

Ekonomik Karar Birimlerinin Bilanço Dengelerinin Analizi

12 Ocak 2008

 

 

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

FİNANSAL I VE FİNANSAL II DERSLERİ

2008 / 2009 DOKTORA

DÖNEM SONU SEMİNER PROGRAMI

 

DEÜ Merkez Kütüphane, Seminer Salonu

Koordinatör/ Düzenleyici: Prof.Dr. Utku Utkulu

 

İSİM

BİLDİRİ BAŞLIĞI

SAAT

 

 

SEMİNER PROGRAMI SONRADAN DUYURULACAKTIR