Assoc. Prof. Dr. Mehmet Sait TOPRAK

E-Mail: msaittoprak@gmail.com;  mehmetsaittoprak@artuklu.edu.tr 

Mardin Artuklu University

Department of Syriac Language and Literature & Faculty of Letters

 

 

 ÖZGEÇMİŞİ

     Muradiye’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Van’da tamamladı. 1991 yılında Erciş Lisesi Fen Bölümü'nden mezun olarak Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi. 1996 yılında adı geçen Fakülte’den mezun oldu. Aynı yıl,  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalında Yüksek Lisans’a başladı. 24-09-1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2005'te Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. 

 

      Sözlü Rivayet ve Sözlü Kültür ile Hadisler bağlamında Yahudî Sözlü Geleneği’ ve İslam Hadisini karşılaştırmayı konu alan çalışma serilerini sürdürmektedir. 

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Kudüs-İbrani Üniversitesi'nde (Hebrew University of Jerusalem) İbranca öğrenmek ve sürdürdüğü Hadis ve Talmud ile ilgili çalışmalarını tamamlamak üzere 1 yıl süreyle bulundu. Ardından 2011 yılı Ocak-Şubat aylarında tekrar İbrani Üniversitesi'nde Talmud ve İbranca eğitimi için Kudüs'te bulundu.  İbranice, Aramice (Süryanice), Arapça, Farsça, Kürtçe (Kurmançi Lehçesi) ve İngilizce dillerini bilmektedir. Osmanlı Paleografyası ve Epigrafyası alanında uzmandır. Klasik Osmanlıca kaynaklarına vâkıftır. Bunun yanında; Sami dillerinden İbranca, Aramca ve Süryanca üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Hadis ile Talmud üzerine sürdürdüğü mukayeseli araştırmaları devam etmektedir. 

 

          2012 Nisan ayında Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü bünyesindeki Süryani Dili ve Kültürü Bölümü'ne naklen geçmiştir. Halen adı geçen Enstitüde Süryani Dili ve Kültürü Bölümü'nde Süryanice, Aramice, İbranice dilleri ile ilgili Linguistik araştırmalarına ve bu semitik diller bağlamında Teoloji çalışmalarına devam etmektedir.

 

 

Tezleri:

1- Hadisleri Bakımından “Risâle fî Etvâr’is-Sülûk” (Cemâlî el-Karamânî) (Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2000).

2- Hadiste Derlemecilik Devrinin Başlaması ve Ûşî’nin Nisâb’ül-Ahbâr’ı (Doktora Tezi, İzmir 2005).

 

Makaleleri:

1. Hadislerin Sözlü Rivayeti ile Sözlü Tora’nın Rivayet Tekniği Meselesine Bir Giriş, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XX, 2008/1, s. 139-165.

Makaleyi indir: http://ilahiyat.sdu.edu.tr/docs/dergisayi20.pdf

2. İbranî Gelenekte “Kitâbet” Aleyhtarlığı: Yazı Karşıtlığı Paradoksu, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXV, s. 127-146, İzmir 2007.

Makaleyi indir: http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/14770/7._MEHMET_SAIT_TOPRAK_127-146_SS_PDF.pdf

3. İslâmî Gelenekte “Kitâbet” Aleyhtarlığı’nın Yahudî Menşe’i Meselesi, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXV, s. 147-175, İzmir 2007.

Makaleyi indir: http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/14770/8._MEHMET_SAIT_TOPRAK_147-175_SS_PDF.pdf

4. Hadislerin Rivâyeti ve Korunmasında Şahsî Kayıtlar, Marife, yıl: 8, sayı: 2, Güz 2008, s. 101-126, Konya 2009.

5. Abdülaziz el-Ehvânî, “Endülüs’teki Ulemâ Bernâmeclerine Dâir Kitaplar”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XX, s.201-236, İzmir 2004.

Makaleyi indir: http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=6225

6. Seyyit Bey, “Hilâfet ve Hâkimiyet-i Milliye”, Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey Sempozyumu (16 Mayıs 1997), İzmir İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, s. 165-237, İzmir 1999.

7. Süryanca Elyazısının Erken Tarihi: Yeniden Bir Değerlendirme, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: 5, Sayı: 4 Ekim/Kasım/Aralık 2005.

Makaleyi indir: http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt5/sayi4/makale/healey.pdf

8. Cemâlî İshâk b. Mehmed el-Karamânî: Hayâtı, Eserleri ve Hadisçiliği, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXIV, s. 127-160, İzmir 2006.

Makaleyi indir: http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/13947/XXIV_Yaz-Sonbahar_2006_TELIF_YAZILAR.pdf

9. Ali b. Osman Siraceddin el-Ûşî: Hayatı ve Eserleri, DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXIII, İzmir 2006, s. 65-86.

Makaleyi indir: http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/12021/XXIII-2006%20-Telif%20Yazilar.pdf

10. Ali b. Osman Sirâceddîn el-Ûşî ve Hadis İlmine Katkıları, . Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyum Kitabı, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları No: 20, Isparta 2007, s. 263-282.

Makaleyi indir: http://ilahiyat.sdu.edu.tr/Turkler%20Sempozyum/sempozyum%20pdf/3%20oturum%20b%20salon.pdf

11. Aramî Dillerin Kadim İran Betiklerine Bağlı Kökleri: Manden Elyazısının Kökeni, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: VIII, Sayı: 2 Nisan/Mayıs/Haziran 2008.

Makaleyi indir: http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt8/sayi2/makale/haberl.pdf

12. Latîfî’nin Manzûm Yüz Hadis Risâlesi (Subhat’ül-Uşşâk), DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi (yayınlanacak).

13. Hadis’te Sözlü Rivayet-Metin İlişkisi (Yayın aşamasında)

14. Bilinmeyen Müstesnâ Bir Hadîs Mecmûası: ‘Sidretü’l-Müntehâ fî Ehâdîsi’l-Mustafâ’, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVII, İzmir 2008, s. 147-169.

Makaleyi indir: http://web.deu.edu.tr/ilahiyat/dergi/sayilar.html#o

15.‘İnsan’ın Anlamı Üzerine Bir Araştırma: Abdülganî en-Nablusî, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVI, İzmir 2007, s. 45 82.                                                                                                                          Makaleyi indir: http://web.deu.edu.tr/ilahiyat/dergi/sayilar.html#o

16. Nisyân’a Dâir Yazma Bir Risâle: el-Keşf ve’l-Beyân ‘Ammâ Yete’allaku bi’n-Nisyân [الكشف والبيان عما يتعلق بالنسيان], Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVI, İzmir 2007, s. 151-161.  

Makaleyi indir: http://web.deu.edu.tr/ilahiyat/dergi/sayilar.html#o                                                                                         

17. Şehidlerin Dünya'da Yaşam Sürdüklerine Dair Görüş Üzerine Bir İnceleme [Risâle fî Tahkîki’l-Kavli bi-enne’ş-Şühedâe Ahyâ’ün fî’d-dünyâ=رسالة في تحقيق القول بان الشهداء احياء في الدنيا], Kemâl Paşazâde Şemseddîn Ahmed b. Süleymân (873-940/1468-1543),(Edisyon-Kritik) Yayın aşamasında. Yazma neşri.

18. "Çorak Kapısı Camii Hazîresi’ndeki Mezar Taşı Kitâbeleri", Prof. Dr. Necmi Ülker'e Armağan Kitabı, Meta Basım Matbaacılık, İzmir 2008, s. 115-122 (Prof. Dr. Mehmet ŞEKER-Dr. Mehmet Sait TOPRAK).

19. Aramca Epigrafi Üzerine Mülahazalar, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: IX, Sayı: 1 Ocak/Şubat/Mart 2009, ss. 343-347.

     Makaleyi indir: kapak: http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt9/sayi1/makale/kapakveicindekiler.pdf

                                        http://dinbilimleri.com/dergi/cilt9/sayi1/makale/catastini.pdf 

20. Şezerât min Kütübin Mefkūdetin fî’t-Târîh ya da ‘Târih’te Kayıp Kitaplar’, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVII, İzmir 2008, s. 171-178.

Makaleyi indir:   http://web.deu.edu.tr/ilahiyat/dergi/sayilar.html#o

21. Moses Maimonides'in Magnum Opus'u 'Moreh Nevuchim'da 'Nefs' ve ‎Anlam[a] İlişkisi, Bibliothec: Felsefe-Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran/Temmuz/Ağustos 2009, Yıl :3, Sayı: 8, Ankara 2009, ss. 24-27.

22. “ ᶜAbdişoᶜ bar Brika ( Mor ᶜAbd Yeşûᶜ eṣ-Ṣavbâvî) ve ‘Pardayso d-ᶜAdin’ Adlı Eserini Yazma Sebebi”, Mulemma, Yaz 2013, Sayı: 2, ss. 45-52.

23. Talmud: Yahudilik ve Yahudilerin Yaşayan Sünneti / Mehmet Sait Toprak [Ortadoğu Özel Sayısı cilt V, Ocak-Haziran-2016, sayı: 86, s.409-428) 

24. Abdülganî en-Nablusî: 'UNUTMA'YA DAİR  “el-Keşf ve’l-Beyân ʻAmmâ Yeteʻallaku bi’n-Nisyân”   [الكشف والبيان عما يتعلق بالنسيان] ( Tahkik-Tedkik-Tahlil-Tercüme), yayın aşamasında, Ağustos 2019. 

25. Qur’ân’da Geçen ‘Ṭayran ᵓEbâbîl’  [Fil Sûresi 105/3] Üzerine Dilbilimsel Bir Araştırma, yayın aşamasında, Temmuz 2019.

 Yayına Hazırladığı Kitaplar:

1- Ali Yardım, Şihâb’ül-Ahbâr Tercümesi, Damla yayınları, İstanbul 1999, yayına hazırlayan (editör).

2- Ali Yardım, Alanya Kitâbeleri (Tesbît, Tescîl, Tasnîf ve Değerlendirme), İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 2002, Editör.

3- Ali Yardım, Kaya Kitâbesi, (Ankara 2002) Editör.

4- Ali Yardım, Amasya Burmalı Minâre Câmii Minberi, (Ankara 2002), Editör.

   Yayınladığı Kitaplar 

 

1. Talmud ve Hadis: Sözlü Rivayet Tekniği ve İsnad Sistemi Özelinde, İstanbul 2014.

2. Talmud ve Hadîs: Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Kabalcı Yayıncılık, İstanbul 2012.

3. Süryanca Dilbilgisi (Leşono Suryoyo), Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara 2011, 432 sayfa (Prof. Dr. Mehmet Çelik ile birlikte).

4. Risâle fî Etvâr’is-Sülûk: Mânevî Tekâmül Mertebeleri: Cemâlî el-Karamânî, Okuyan Us Yayınları, 429 sayfa, İstanbul 2013. (Tenkitli neşir).

5. Latîfî’nin ‘Sübhatü’l-‘Uşşâk’ Adlı Manzum Yüz Hadis’i, Tibyan Yayıncılık: İzmir 2009.

6. Hadis Tarihi’nde Derlemecilik Dönemi,Tibyan Yayıncılık: İzmir 2009. (Doktora Tezi Neşri).

7. Orta Asyalı Türk Muhaddis Ûşî ve Nisâbü’l-Ahbâr’ı, Tibyan Yayıncılık: İzmir 2009(Doktora Tezi’nden Neşir).

8. Kur'an'ın Seçilmiş Dili, Işık Akademi Yayınları, İzmir 2009. (Çeviri çalışması: Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Eren'le birlikte).

9. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hüsn-i Hat Koleksiyonu, DEÜ. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İzmir 2008.(Yrd. Doç. Dr. Aynur Maktal ile ortak çalışma).

10. İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı, I-III, İstanbul Belediyesi Yayınları, 770 sayfa, İstanbul 2008 (Komisyonla birlikte).

 

Diğer Çalışmaları:

 
A. Sempozyum/Konferans/ Projeler
 
1. Gramer, Çeviri ve Bilim: Üçlü Devinim, 'Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi Sempozyumu"- Mardin Artuklu Üniversitesi- 27-29 Kasım 2015- Mardin

2. I. Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu (International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam): “Sirâceddin el-Ûşî: Hayatı, Eserleri ve Hadis İlmine Katkıları”, Isparta, 31 Mayıs-1 Haziran 2007.
3. 15 Ağustos 2008 II. Urla Diyalog Toplantısı, Urla İlçe Müftülüğü-Saint Thomas University
4. "Anlam" Kongresi': "Anlam[a]’nın Kaynağı Olarak Kalp-Ruh-Nefis Üçlüsü: Moses Maimonides Örneği"-ODTÜ 25. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde 'Felsefe Günleri, 17-19 Aralık 2008 Ankara.
    Kongre Programı: http://www.phildays.metu.edu.tr/program.pdf
    Bildiri Özetleri Kitapçığı: http://www.phildays.metu.edu.tr/bildiri_ozetleri.pdf
Tam metin:http://www.scribd.com/doc/77176169
5. "So That You May Know One Another" ICCJ (The International Counsil of Christians and Jews), "To Find a "Path" By Hand of Turkish Mystic Yunus Emre" adlı bildiri ile katılımcı, 20-23 Haziran İstanbul 2010.
6. "So That You May Know One Another" ICCJ (The International Counsil of Christians and Jews), "The Enigma of Turkey: Secular/Laic or Religious/Liberal" adlı bildiri ile katılımcı. 20-23 Haziran-İstanbul 2010.
7. “Rabbani İsnad Sistemi”, Uluslararası Bütün Yönleriyle Yahudilik Sempozyumu. 18-19 Şubat 2012, Ankara.
8. “Babil Talmudu’nda Yer Alan Bazı Süryanca Deyimlerin Kökeni Meselesi: Tarihsel-Etimolojik Bir Tahlil”, I.Uluslararası Süryani Sempozyumu: Süryaniler Ve Diğer Kültürlerle Etkileşimleri, 20–22 Nisan 2012, Mardin
9. Prof.Dr. Gregor Schoeler’in (Almanya), “Talmud, Gospel, Hadith The Oral Teaching in Judaism, Christianity and Islam” adlı bildirisinde müzakereci-katılımcı, İlahiyat Fakültesi I. Hadis İhtisas Sempozyumu, 27-29 Nisan 2012, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / Lefkoşa
10. Vahiy ve Dil Antinomisi: Miqra ve Kur’an Özelinde Vahiy-Dil Antinomisi Sorunsal- Din Dili Çalıştayı- Kuramer-İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi- 25-26 Nisan 2014-İstanbul

11. "Türkiye'de Süryaniyat Araştırmalarının Geleceği ve Önemi", Türkiye'de Süryaniyat Çalışmaları Çalıştayı, Süryani Araştırmalar Derneği, 27.05. 2015, Mardin Artuklu Üniversitesi- Rektörlük Konferans Salonu- Mardin-Türkiye.

12. “Yahudi Kutsal Metinleri ve İsnâd Sistemi”, “Talmud ve Hadis”, Konferans-Seminer Serisi, Süleymaniye Vakfı: Din ve Fıtrat Araştırmaları Merkezi, 16 Ocak-19 Ocak 2013 İstanbul.13.

 13. Semitik Dillerin Olası Kök Dili: Moğolca (Aykırı Bir Kazı Çalışması), Türk-Moğol Araştırmaları Çalıştayı II, Hacettepe Üniversitesi-Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü- Moğol Dili ve Kültürü Anabilim Dalı, Ankara 8 Mayıs 2019.

 

   

 

 

B. Devam Eden Çalışmalar ve Yayın Aşamasındakiler:

1. Mehmet Sait Toprak, Büyük Süryanice Grameri: (Ortografi-Morfoloji-Sentaks-Fonoloji-Leksikoloji) (yayın aşamasında)
2. Mehmet Sait Toprak, Bar Hebraeus-Süryanice Manzum Gramer Kitâbı
( ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܓܪܰܡܰܛܺܝܩܺܝ Ktobo da’Gramatiqi)  (yayın aşamasında)
3. Mehmet Sait Toprak, Abraham ben David- Sefer ha-Kabala (ספר הקבלה) (İbranice'den Türkçe'ye çevirisi)
4. (ܟܿܬܿܐܒܿ ܐܠܬܿܪܓܡܐܢ -ܦ݂ܝ ܬܿܥܠܝܡ ܠܓ݂ܗ̈ ܐܠܣܪܝܐܢ- (ܐܹܠܝܼܵܐ ܒܲܪ ܫܸܢܵܝܵܐ
( Ktobo d-Targumono- Nusaybinli İliyo-Tahkik-Tercüme)

5. Mehmet Sait Toprak, Mağara'dan Notlar, 2019 (yayın aşamasında).

   

BÜTÜN HALİNDE ÇALIŞMALAR
 

 

  1.      Süryanca Dilbigisi, 432 pp., Ankara, Atılım Üniversitesi Yayınları, 2011 (Prof. Dr. Mehmet ÇELİK ile birlikte).
  2.      Aramca Epigrafi Üzerine Mülahazalar, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: IX, Sayı: 1 Ocak/Şubat/Mart 2009, ss. 343-347. (Çeviri makale)
  3.     Aramî Dillerin Kadim İran Betiklerine Bağlı Kökleri: Manden Elyazısının Kökeni, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: VIII, Sayı: 2 Nisan/Mayıs/Haziran 2008. (Çeviri makale).
  4.      Süryanca Elyazısının Erken Tarihi: Yeniden Bir Değerlendirme, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: 5, Sayı: 4 Ekim/Kasım/Aralık 2005. (Çeviri makale) .
  5.    ODTÜ 'Felsefe Günleri: "Anlam" Kongresi': konferansı dahilinde “Anlam Kavramı Üzerine Denemeler” bildiri kitapçığındaki "Anlam[a]’nın Kaynağı Olarak Kalp-Ruh-Nefis Üçlüsü: Moses Maimonides Örneği", 371-394 pp., Ankara, 2010.
  6. I.  Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu (International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam) konferansı dahilinde “I. Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyum Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Sirâceddin el-Ûşî: Hayatı, Eserleri ve Hadis İlmine Katkıları”, 263-282 pp., Isparta, 2007 .
  7.      Talmud ve Hadîs: Sözlü Rivayet Tekniği ve İsnâd Sistemi Özelinde, 200 pp., İzmir, Tıbyan Yayıncılık, 2013.
  8.      Talmud ve Hadîs: Karşılaştırmalı Bir Araştırma, 500+XXIII pp., İstanbul, Kabalcı Yayıncılık, 2012.
  9.      Risale fi Etvar'is-Süluk – Manevî Tekâmül Mertebeleri -Cemâlî el-Karamânî, 430 pp., İstanbul, OkuyanUs Yayınları, 2013.
  10.      Latîfî’nin ‘Sübhatü’l-‘Uşşâk’ Adlı Manzum Yüz Hadis’i, 100 pp., İzmir, Tıbyan Yayıncılık, 2009.
  11.    Muhammed bin Hamza, Akşemseddin, (edisyon-kritik neşri: Mehmet Sait Toprak), Akşemseddin Külliyatı-I, İstanbul, Maddetü'l-Hayat (Hayat Kaynağı), 120 pp., İstanbul, Göynük Kaymakamlığı Kültür Yayınları Serisi:1, 2013.
  12.      Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hüsn-i Hat Koleksiyonu,, 60 pp., İzmir, İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2008 (Aynur MAKTAL ile birlikte).
  13.      İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı, I-III, 770 pp., İstanbul, İSKİ (İstanbul Belediyesi) Yayınları, 2008 (Nejdet ERTUĞ ve diğerleri ile birlikte).
  14.     Kur'an'ın Seçilmiş Dili, 95 pp., İzmir, Işık Akademi Yayınları, 2009 (A. Cüneyt EREN ile birlikte).
  15.     Hadis ve Hadis Metinleri (Hadisin Oluşum Safhaları), 7-38 Pp., İzmir, İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Yayınları Yayın No: 10, 2012 .
  16.     Hadis ve Hadis Metinleri (Hadîs İlimleri (Ulûmu’l-Hadîs)), 41-94 pp., İzmir, İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Yayınları Yayın No: 10, 2012 .
  17.     Hadis ve Hadis Metinleri (Hadîs Yolculukları Ve Tahammülü’l-Hadîs), 95-120 pp., İzmir, İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim No: 10, 2012 .
  18.     Hadis ve Hadis Metinleri (Hadîste Ricâl Tenkîdi), 121-145 pp., İzmir, İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Yayınları Yayın No: 10, 2012 .Yayınları Yayın
  19.     Hadis ve Hadis Metinleri (Darülhadîsler), 169-188 pp., İzmir, İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Yayınları Yayın No: 10, 2012 .
  20.     Hadis ve Hadis Metinleri (Hadîs Metinleri), 263-295 pp., İzmir, İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Yayınları Yayın No: 10, 2012.
  21.     "Hadislerin Rivâyeti ve Korunmasında Şahsî Kayıtlar", Marife: Bilimsel Birikim , 101-126 pp., 2008 , DOI: ISSN 1303-0671 .
  22.     "İslâmî Gelenekte “Kitâbet” Aleyhtarlığı’nın Yahudî Menşe’i Meselesi", Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi , XXV, 147-175 pp., 2007 , DOI: ISSN 1303-3334.
  23.     "İbranî Gelenekte “Kitâbet” Aleyhtarlığı: Yazı Karşıtlığı Paradoksu", Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi , XXV, 127-146 pp., 2007 , DOI: ISSN 1303-3334.
  24.    "Bilinmeyen Müstesnâ Bir Hadîs Mecmûası: ‘Sidretü’l-Müntehâ fî Ehâdîsi’l-Mustafâ’", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVII, 147-169 pp., 2008 , DOI: ISSN 1303-3334.
  25.     "Hadislerin Sözlü Rivayeti ile Sözlü Tora’nın Rivayet Tekniği Meselesine Bir Giriş", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , XX, 139-165 pp., 2008/1 , DOI: ISSN 1300-9672.
  26.     "İnsan’ın Anlamı Üzerine Bir Araştırma: Abdülganî en-Nablusî", Marife Dergisi , 99-130 pp. pp., Yıl: 9, sayı: 1 Bahar 2009 , DOI: ISSN 1303-0671.
  27.     "“Nisyân’ Üzerine Yazma Bir Risâle: el-Keşf ve’l-Beyân ‘Ammâ Yete‘allaku bi’n-Nisyân”,", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 151-163 pp. pp., 2007 , DOI: , DOI: ISSN 1303-3334.
  28.      "Ali b. Osman Siraceddin el-Ûşî: Hayatı ve Eserleri", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , XXIII,  65-86 pp., 2006 , DOI: ISSN 1303-3344
  29.     "Şezerât min Kütübin Mefkūdetin fî’t-Târîh ya da ‘Târih’te Kayıp Kitaplar’", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , XXVII, 171-178. pp., 2008 , DOI: ISSN 1303-3334 .
  30.      "Cemâlî İshâk b. Mehmed el-Karamânî: Hayâtı ve Eserleri", Hadis Tetkikleri Dergisi (ISI) , 127-145 pp., 2006 , DOI: ISSN 1304-3617.
  31.     Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey Sempozyumu (16 Mayıs 1997) konferansı dahilinde "Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Seyyit Bey, “Hilâfet ve Hâkimiyet-i Milliye”,", 165-237 pp., İzmir, 1999.
  32.     “Talmud’tan Hadis’e”, Söyleşi, (Tufan Erbarıştıran), Şalom Gazetesi, 12 Aralık 2012. (http://www.salom.com.tr/newsdetails.asp?id=85078).
  33.    “Hadis Ekseninde Orta Asya İslam Medeniyetinin Teşkili ve Teşekkülü: Ali b. Osmân Sirâceddîn el- Ûşî Örneği”, Orta Asya'da İslam Medeniyeti İkinci Uluslararası Sempozyumu, 11-14 Ekim 2012 Bişkek, Kırgızistan.
  34.      Abdülaziz el-Ehvânî, “Endülüs’teki Ulemâ Bernâmeclerine Dâir Kitaplar”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XX, s.201-236, İzmir 2004. (Çeviri makale).
  35. "So That You May Know One Another", ICCJ :The International Counsil of Christians and Jews), "To Find a "Path" By Hand of Turkish Mystic Yunus Emre" adlı bildiri ile katılımcı, 20-23 Haziran 2010, İstanbul 2010.
  36.      "Moses Maimonides'in Magnum Opus'u 'Moreh Nevuchim'da 'Nefs' ve Anlam[a] İlişkisi", Bibliothec: Felsefe-Sosyal Bilimler Dergisi , 24-27 pp., 2009.
  37.      “Yahudi Kutsal Metinleri ve İsnâd Sistemi”, “Talmud ve Hadis”, Konferans-Seminer Serisi, Süleymaniye Vakfı: Din ve Fıtrat Araştırmaları Merkezi, 16 Ocak-19 Ocak 2013 İstanbul. (Üç gün süren konferans-seminer).
  38.      "Çorak Kapı Camii Haziresindeki Mezartaşı Kitabeleri, (ed. N. Nurhan Kara, Özer Küpeli, Latif Daşdemir), Prof. Dr. Necmi Ülker'e Armağan Kitabı (Kitabeler), 115-122 pp., İzmir, Meta Basım Matbaacılık, 2008 (Mehmet ŞEKER ile birlikte).
  39.     "Vefeyat: Prof. Dr. Ali Yardım", Hadis Tetkikleri Dergisi , 217-224 pp., 2006 , ISSN 1304-3617.
  40.     “İbrahîmî Dinlerde Kutsal Metinleri Anlama Metodolojileri ve Aşırı Yorum Temâyülleri: Yahudilik-İslam Özelinde”, İnsan Toplum ve Medeniyet Dersi, Konferans, 28 Kasım 2012, Mardin Artuklu Ünv. Konf. Salonu.
  41.      “Ahlak ve Edep Olgusu”, Hadislerle İslam Ansiklopedisi, I-VII, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2013.
  42.      “İslâm’da Resim, Sûret ve Heykel”, Hadislerle İslam Ansiklopedisi, I-VII, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2013.
  43.    “Talmud, Gospel, Hadith The Oral Teaching in Judaism, Christianity and Islam” adlı Prof.Dr. Gregor Schoeler’in bildirisinin müzakere ve tenkidi, Yakındoğu Ünv. İlahiyat Fakültesi I. Hadis İhtisas Sempozyumu, 27-29 Nisan 2012, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / Lefkoşa
  44.     “Rabbani İsnad Sistemi”, Uluslararası Bütün Yönleriyle Yahudilik Sempozyumu. 18-19 Şubat 2012, ANKARA.
  45.    “Babil Talmudu’nda Yer Alan Bazı Süryanca Deyimlerin Kökeni Meselesi: Tarihsel-Etimolojik Bir Tahlil”, I. Uluslararası Süryani Sempozyumu: Süryaniler ve Diğer Kültürlerle Etkileşimleri, 20–22 Nisan 2012, Mardin.
  46.    “ ᶜAbdişoᶜ bar Brika ( Mor ᶜAbd Yeşûᶜ  eṣ-Ṣavbâvî) ve ‘Pardayso d-ᶜAdin’ Adlı Eserini Yazma Sebebi”, Mulemma, Yaz 2013, Sayı: 2, ss. 45-52.
  47.       "Vahiy ve Dil Antinomisi: Miqra ve Kur’an Özelinde", Kuramer- Din Dili Çalıştayı, 25-26 Nisan 2014, 29 Mayıs Üniversitesi Konferans Salonu, İstanbul.

  48.      "Ali b. Siraceddin el-Uşi ve Hadisçiliği", Oş Devlet Üniversitesi- Teologiya Fakültesi, 3 Mart 2015,  Kırgızistan-Oş.
  49.       "Talmud ve Hadis Üzerine Tartışmalar", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye Hadis Meclisi, 13 Mart 2015, Ankara.
  50.        "Türkiye'de Süryaniyat Araştırmalarının Geleceği ve Önemi",  Türkiye'de Süryaniyat Çalışmaları Çalıştayı, Süryani Araştırmalar Derneği, 27.05. 2015, Mardin Artuklu Üniversitesi- Rektörlük Konferans Salonu- Mardin-Türkiye.

  51. 51.  "Süryanice Linguistik ve Gramer Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme", Süryaniyat Araştırmaları Çalıştayı II, Mardin Artuklu Üniversitesi, Rektörlük Binası-Vali Koçaklar Salonu, 24 Mayıs 2016-Mardin TURKİYE.

  52. 52. "Talmud: Yahudilik ve Yahudilerin Yaşayan Sünneti" / Mehmet Sait Toprak [Ortadoğu Özel Sayısı cilt V, Ocak-Haziran-2016, sayı: 86, s.409-428)