Makro İktisat

DERSİN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ:

Dr. Nevzat ŞİMŞEK

GÖRÜŞME SAATLERİ:

Çarşamba 13:30-15:30 Oda No: 418 Tel: 2074 (dahili)

DERSİN SAATİ VE YERİ:

Ekonometri İ.Ö. Salı 19:30-21:55 D303

Ekonometri Örgün Perşembe 13:15-15:50 D303

ANA ÇERÇEVE VE DERS PROGRAMI:

Makro iktisat, bilindiği gibi az sayıda ve büyük ölçüde toplulaştırılmış değişkenlerin analiziyle ilgilidir. Bunlar, gelir ve üretim düzeyi, bunların toplam tüketim, toplam yatırım, toplam tasarruf vb. bileşenleri, büyüme oranı, istihdam düzeyi, işsizlik oranı, enflasyon oranı, para miktarı, faiz oranı gibi değişkenlerdir. Bu kapsamda ele alınacak konular şunlardır:

Giriş: Makro iktisada genel bir bakış, milli gelir, temel makro iktisat sorunları ve politika araçları (ekonomik büyüme sorunu, enflasyon sorunu, işsizlik sorunu, iç ve dış borç sorunu);

Toplam Arz, Toplam Talep ve Ekonomik Denge: Toplam arz eğrisi, toplam talep eğrisi, farklı arz ve talep koşullarında ekonomik denge;

Toplam Talebin Unsurları: Tüketim (Kısa dönem tüketim-gelir ilişkisi: Keynesyen tüketim fonksiyonu ve kayma nedenleri, uzun dönem tüketim-gelir ilişkisi:mutlak gelir hipotezi, nispi gelir hipotezi, sürekli gelir hipotezi), yatırım (sermayenin marjinal etkinliği, faiz oranı ve yatırım talebi, milli gelir ve yatırım talebi), kamu kesimi talebi, net dış talep;

Milli Gelir Dengesi ve Toplam Talep Değişmeleri: Milli gelir dengesinin anlamı, çoğaltan mekanizması;

Milli Gelir ve Faiz Oranı: Mal piyasasında denge (IS eğrisi), para piyasasında denge (LM eğrisi), mal ve para piyasalarında birlikte denge;

Toplam Talep Eğrisi ve Talep Yönetimi Açısından Para ve Maliye Politikaları: Fiyat değişmeleri ve ekonominin talep yönlü dengesi, talep yönetimi politikaları olarak para ve maliye politikaları;

Arz Koşulları ve Toplam Arz-Toplam Talep Analizi: Ekonominin arz yönü ile ilgili farklı yaklaşımlar, arz ve talep koşullarının istihdam, hasıla ve fiyat düzeyi üzerindeki etkileri;

Enflasyon ve İşsizlik: Talep çekişli-maliyet itişli enflasyon tartışması, enflasyon-işsizlik ilişkileri (Phillips eğrileri analizi), para, enflasyon ve faiz oranları, enflasyonun maliyetleri ve anti-enflasyon politikalarına ilişkin sorunlar.

YÖNTEM:

Yöntem açısından dersin işlenişi, ders anlatımının yanısıra, örnek uygulama çözümlerini ve soru cevap şeklindeki sınıf içi tartışmaları içermektedir.

ÖNERİLEN DERS KİTAPLARI:

- Nevzat Güran (2000), Makro Ekonomik Analiz, Anadolu Mat., İzmir.

DİĞER REFERANSLAR:

- Sadun Aren (1984), İstihdam, Para ve İktisadi Politika, Savaş Yay., Ankara.

- Özhan Uluatam (1993), Makro İktisat, Savaş Yay., Ankara

- M. Erdal Ünsal (2005), Makro İktisat, 6. Baskı, İmaj Yay., Ankara.

- Rudiger Dornbush ve Stanley Fischer (1994), Macroeconomics, McGraw-Hill.

- Jefrey D. Sachs ve Felipe B. Larrain (1993), Macroeconomics in the Global Economy, Harvester Wheatsteaf..

- Richard T. Froyen (1996), Macroeconomic Theories and Policies , Printice-Hall.

- Oliver Blanchard (1997), Macroeconomics, Printice-Hall International Inc.

Bu referansların tümü kendi kütüphanemde mevcuttur.

Başarılar dilerim...

Yarıyıl İçi Sınav Soruları
2005-2006 Öğretim Yılı

1. Bir ekonominin verileri şunlardır (25p):

C=50 + 0.8 Yd, I0=70, G0=200, TR0=100, t=0.2

(C=Tüketim, Yd=Harcanabilir gelir, I=Yatırım, G=Kamu harcaması, TR=Transfer harcaması, t=Marjinal vergi haddi)

a) Denge geliri, çoğaltan, tüketim, bütçe açığı (fazlası) ne kadardır?.

b) Marjinal vergi haddi 0.25 olursa yeni gelir seviyesi, çoğaltan, tüketim ve bütçe açığı (fazlası) ne olur?.

c) t=1 iken çoğaltanın değeri 1’dir. Neden?.

2. Kısa ve uzun dönem tüketim fonksiyonları arasındaki farklılıklara belli açıklamalar getiren yaklaşımlardan sürekli gelir hipotezini şekil yardımıyla açıklayınız (25p).

3. Bir fiyat endeksinin nasıl oluşturulduğunu, temsili bir ekonomi için kendi oluşturacağınız rakamlar yardımıyla açıklayınız (20p).

4. Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız (30p).

a) Ortalama büyüme hızı, b) İktisadi dalgalanma, c) Tüketim bulmacası, d) Çalışma çağındaki nüfus, e) Stagflasyon, f) Robertson gecikmesi

Yarıyıl Sonu Sınav Soruları
2005-2006 Öğretim Yılı

1. Bir ekonominin verileri şu şekildedir:

Mal Piyasası Para Piyasası

C=100+2/3Yd M=1000

T=20+1/4Y P=2

I=250-5i L=1/2Y+400-20i

TR=80

G=110

Bu durumda, IS ve LM eğrilerinin denklemlerini elde ederek gelir seviyesi ve faiz oranlarının denge değerlerini bulunuz, kamu harcamaları 100 birim arttırılırsa özel yatırımların ne kadar engelleneceğini hesaplayınız ve elde ettiğiniz sonuçları şekil üzerinde gösteriniz (25p).

2. Genişletici bir maliye politikasının yol açmış olduğu engelleme (dışlama-crowding out) etkisinin önlenebilmesine karşı politika önerinizi şekil yardımıyla açıklayınız (25p).

3. Kısa ve uzun dönem tüketim fonksiyonları arasındaki farklılıklara belli açıklamalar getiren yaklaşımlardan sürekli gelir hipotezini şekil yardımıyla açıklayınız (25p).

4. Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız (25p).

a) İşgücüne katılma oranı, b) Stok yatırımı, c) GSMH zımni deflatörü, d) Nominal GSYİH,

e) Tüketim bulmacası