BİLİMSEL VE TEKNİK RAPORLAR

 

1. Çoruh-Laleli bent yeri mühendislik ön raporu. Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel

    Direktörlüğü, 1970.

 

2. Jeoloji Lejandı.  Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel  Direktörlüğü, 1971.

 

3. Dicle-Ilıcasu rezervuarı, Hasankeyf-Tepeköy arası jeoloji raporu. Elektrik İşleri

    Etüd İdaresi Genel  Direktörlüğü, 1971.

 

4. Bafra-İnanözü bent yeri malzeme etüdü. Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel

    Direktörlüğü, 1972.

 

5. Beşkonak-Antalya rezervuarı jeolojisi raporu. Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel

    Direktörlüğü, 1972.

 

6. Aliağa Rafinerisi ve çevresinin jeolojisi raporu. Ege Üniversitesi, Yerbilimleri

    Fakültesi, 1978.

 

7. Avnik (Bingöl) yöresi apatitli demir yataklarının jeolojisi ve oluşumu. Ege

    Üniversitesi, 1981.

 

8. Etibank Bigadiç Kolemanit Müessesesi Acep Yatağının Mineralojik incelenmesi.

    Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

    Bölümü, 1984.

 

9. Latin Amerika bor yatakları jeoloji, mineraloji, üretim, teknoloji ve pazarlama.

    Dokuz Eylül Üniversitesi, 1987.

 

10. Beypazarı trona yatağının jeolojisi, mineralojisi, jeokimyası ve yörenin trona

    potansiyeli. TÜBİTAK PROJESİ TBAG-685, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1989.

 

11. Doğu Anadolu'nun neotektoniği ve ilgili magmatizması. Dokuz Eylül Üniversitesi,

    1990.

 

12. Lityumun Tersiyer bor yatakları ve güncel göllerdeki varlığı, dağılımı ve kazanılma

    olanakları. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı 908-91-06-01 Nolu

    Araştırma Projesi, 67 sayfa, İzmir, 1994.

 

13. Palmer, M.R. and Helvacı, C., 1994, The boron isotope systematics of the Emet

    borate deposits, Turkey. NATO Project No: CRG 920103, April 1994.

 

14. Helvacı, C. ve Akal,C., Kozak granitoidinin (Kozak Masifi) jeolojik, petrografik

    incelenmesi ve kökeni. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı

    0.908.93.05.05 Nolu Projesi, 31 sayfa, İzmir, 1996.

 

15. Helvacı, C. ve Gündoğan İ., Beypazarı ve Çankırı-Çorum havzalarındaki evaporitlerin

    mineralojisi, petrografisi ve ekonomik potansiyeli. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma

    Fon Saymanlığı 0.908.95.06.06 nolu Proje, 41 safya, İzmir,  1998.

 

 16. Helvacı, C., Yücel, Y. ve Akal, C., 1999, Bafa Gölü Yöresi Turmalinit Oluşumu,

    Petrografisi ve Jenezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı 0.922.98.01.32

    nolu Proje, 62 safya, İzmir,  Haziran 1999.

 

17. Helvacı, C. ve Gündoğan, İ., 1999, Beypazarı, Çankırı-Çorum ve Sivas havzalarındaki

    evaporitlerin mineralojisi, petrografisi ve ekonomik potansiyeli. Türkiye Bilimsel ve

    Teknik Araştırma Kurumu, Proje No: YDABÇAG-155, Eylül 1999, 148 s.

 

18. Ceyhan, F., Önal, M. ve Helvacı, C., 2000, Gürün (Sivas) dolayının bitümlü şeyl, jips,

    trona ve diğer ekonomik potansiyeli ile bölgenin jeolojisi. TÜBİTAK Proje No: YDABÇA

    -565, 100 s.

 

19. Onargan, T. ve diğ., 2001, Ankara-Beypazarı doğal soda sahası yeraltı işletmesi projesi.

    Ana yollarda tahkimat etüdü-2001. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

    Proje No: DEÜ-MAG-20011, 156 s. (Türkçe ve İngilizce)

 

20. Helvacı, C. ve Erkül, F., 2002, Soma ve Bigadiç arasındaki (Batı Anadolu) volkanik

    fasiyeslerin sedimentolojik, petrografik ve jeokimyasal veriler ışığında kökensel yorumu.

    DEÜ. 0922.20.01.36 nolu AFS Projesi, 2002, 82 s.

 

21. Helvacı, C., Sözbilir, H. ve Gündoğan, İ., 2002, Kızılyer (Denizli) jipsli karbonat istifinin

    stratigrafisi ve tektonik konumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No:

    0908.01.06.03.29 s.

 

22. Helvacı, C., Sözbilir, H. ve Erkül, F., 2003, Soma ve Bigadiç arasındaki (Batı Anadolu)

    volkanik fasiyeslerin sedimentlojik, petrografik ve jeokimyasal veriler ışığında kökensel

    yorumu. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu : Proje No: YDABCAG/100Y044,

    Nisan 2003, İzmir, 155 s.

 

 23. Helvacı, C., Yücel, Y. ve Akal, C., 2004, Evciler granitine bağlı gelişen skarn ve alterasyon

       zonlarının mineralojisi ve petrografisi. TÜBİTAK Proje No: YDABÇAĞ/101Y018 Şubat 2005,

        İzmir, 71 s.

 

24. Gündoğan, İ. ve Helvacı, C., 2005, Beypazarı trona yatağının mineralojisi – petrografisi ve

        diyajenetik evrimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri,

        Proje No:03.KB.FEN.015 Haziran 2005, İZMİR, 111 s.

 

25. Çelebi, H., Helvacı, C. ve Uçurum, A., 2005, Bulam (Pınarbaşı) apatitli manyetit yatağının

        vanadyum, nadir toprak elementleri ve flüor açısından incelenmesi ve ekonomikliğinin

        araştırılması. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu YDABAG-101Y119 Projesi, 84.

 

26. Helvacı, C. and Ersoy, E.Y., 2006, The facies characteristics and geochemical features of

        the volcanic rocks of the Selendi and Simav area, and their relations with the basin

        sedimentary rocks, western Anatolia. DEÜ. Bilimsel Araştırma Projesi No: 03.KB.FEN.058.

        January 2006, İzmir, 116 s.

 

27. Gemici, Ü., Helvacı, C., Tarcan, G. ve Çolak, M., 2006, Emet (Kütahya) ve çevresinde

        yeralan sıcak ve mineralli suların hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal incelenmesi: Emet

        bor yataklarıyla ilişkileri.  DEÜ. Bilimsel Araştırma Projesi No: 03.KB.FEN.085. Nisan 2006,

        İzmir, 88 s.

 

28. Helvacı, C., Ersoy, Y., Erkül, F., Sözbilir, H. ve Bozkurt, E., 2006, Selendi Havzasının

        stratigrafik, petrografik, jeokimyasal ve tektonik veriler ışığında volkono-sedimanter

        evrimi ve ekonomik potansiyeli. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Proje No:

        ÇAYDAĞ/103Y124, Aralık 2006, 134 s.

 

29. Helvacı, C., Sözbilir, H., Erkül, F., Ersoy, Y., Sümer, Ö., Tatar, S., 2007, Karaburun

        Yarımadası Geç Tersiyer magmatizmasının evrimi: stratigrafik, sedimentolojik ve

        jeokimyasal açıdan bir yaklaşım. DEÜ. Bilimsel Araştırma Projesi No: 04.KB.FEN.087,

        Ağustos 2007, İzmir.

 

30. Helvacı, C., Gündoğan, İ., Oyman, T., Sözbilir, H. ve Parlak, O., 2008, Çaldağ (Turgutlu-

        Manisa) lateritik Ni-Co yatağının jeolojisi, mineralojisi, jeokimyası ve oluşum modeli.

        Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Proje No: ÇAYDAĞ/104Y337, Haziran 2008,

        176 s.

 

31. Erkül, F., Helvacı, C., Bozkurt, E., Sözbilir, H., Tatar, S. ve Wang, F., 2009, Alaçamdağ

volkano-plütonik kompleksinin evrimi ve Batı Anadolu’nun tektoniğindeki önemi. Türkiye

Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Proje No: ÇAYDAĞ/104Y274, Ocak 2009.

 

32. Helvacı, C., Karaoğlu, Ö., Ersoy, Y., Erkül, F. ve Bozkurt, E., 2009, Volcano-Tectonic evolution

        of the Uşak-Eşme-Banaz Basin: An approach to stratigraphic, sedimentologic and

        geochemical view. DEÜ. Bilimsel Araştırma Projesi No: 2005.KB.FEN.053, September 2009,

        İzmir, 75 s.

 

33. Gündoğan, İ., Helvacı, C., Güngör, T., Özerler, M., Yücel Öztürk, Y. ve Karamanderesi, İ.H., 2009,

       Sandıklı (Afyon) çevresindeki Neojen volkanizmasıyla ilişkili hidrotermal alterasyon ve

        cevherleşmelerin mineralojisi ve jenetik ilişkisi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

        Kurumu Proje No: ÇAYDAĞ/106Y153, Kasım 2009, İzmir, 221 s.

 

34. Helvacı, C., Gündoğan, İ., Gemici, Ü., Alçicek, M. C., 2010, Acıgöl ( Denizli ) havzasının jeolojik, hidrojeolojik,

        mineralojik evrimi ve Na-Sülfat potansiyeli. DEU Fen Bilimleri Enstitüsü ve Jeoloji  Mühendisliği  Bölümü

        Projesi, , 300 sayfa, Nisan- 2010.

 

35. Shen L. and Helvacı, C., 2010, Towards a Sustainable Asia: Natural Resources. in “Association of Academies

        of Sciences in Asia (AASA)”. Science Press Beijing China. ISBN: 978-3-642-16664-8.

 

36. Helvacı, C., Dindi, F. ve Ersoy, E.Y., Soma Havzası ve çevresindeki Neojen volkanizmasının jeolojisi

ve jeokimyası. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No: 2009 KB. FEN. 026.

Haziran  2012, İzmir, 71 s.

 

37.  Abdioğlu,E., Arslan, M., Gündoğan, İ., Helvacı, C.,2013, Aşkale (Erzurum) cıvarındaki   evaporitlerin 

        mineralojik, jeokimyasal ve izotopik özellikleri, KD Türkiye. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

        Kurumu Proje No:ÇAYDAĞ/110Y023, Mayıs 2013, Ankara.

 

38. Aydoğan,M.S.,Helvacı, C., Kadir,S.,Elitok,Ö., 2013,Muratdağı Bölgesi (Uşak, Batı Anadolu)’nin güney

        kesimindeki Ni-lateritlerin jeokimyasal özellikleri ve ekonomik     potansiyelinin araştırılması.Türkiye

        Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Proje No: ÇAYDAĞ/110Y306, Ekim 2013, Ankara.

 

39. Helvacı, C., ve Ersoy, E. Y., 2013, Tunçbilek havzasının (Kütahya) volkano-sedimanter stratigrafisi ve

    volkanik kayaçların jeokimyasal icelenmesi. 2011 KB FEN 36 , 22.12.2013.

 

40. Helvacı, C. ve Yücel-Öztürk, Y.,  Bor minerallerinin  fluoressent yöntemiyle çalışılması. 2010 KB FEN 9, 25.03.2013.