TC

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2004/2005 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Eğitim Programı

 

 

Programın adı                          : Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi

Dersin Adı                               : YTO 510 Söylem Çözümlemeleri

Dersin günü, saati                     :Salı, 9.30

Dersi Veren Öğretim Üyesi      : Doç. Dr. V. Doğan Günay

 

 

HAFTA

TARİH

DERSİN İÇERİĞİ VE UYGULAMALAR

1. Hafta

 

Tarihçe, söylem tanımı

2. Hafta

 

Söylem çözümleme okulları ve yaklaşımlar: Sözceleme kuramı ve edimbilim

3. Hafta

 

İşlevsel dilbilim, söyleşi çözümlemesi ve söylem çözümleme

4. Hafta

 

Sözbilim ve kanıtlayıcı sözbilim, söylemdeki ikna edici tutumlar

5. Hafta

 

Eleştirel söylem çözümlemesi ve Amerikan Yaklaşımları

6. Hafta

 

İdeolojiler kuramı, yapıçözümleme ve söylem incelemeleri

7. Hafta

 

Öğrenilenlerin uygulanması

8. Hafta

 

İçerik çözümlemesi, toplumdilbilim ve söylem çözümleme kuramı

9. Hafta

 

Göstergebilim ve söylem çözümleme kuramı

10. Hafta

 

Sınav

11. Hafta

 

Söylemin oluşumu, söylemin kuralları

12. Hafta

 

Verici, alıcı ve söylem

13. Hafta

 

Kipsel yapılar ve söylem incelemeleri

14. Hafta

 

Uygulama örnekleri

15. Hafta

 

Yarıyıl sonu sınavı

 

Başarı Notunun Hesaplanması

(%) Ara Sınav Notunun                                   : %40

(%) Yarıyıl Sonu Sınav Notunun                      : %40

(%) Ödev ve Diğer Çalışmalar             : %20

 

Yarıyıl İçi Sınav ve Uygulama

Tarihleri                                                          :

 

Okutulan Ders Kitapları                                   :

Zorunlu Okunacaklar:

AKTULUM, Kubilay (1999) Metinlerarası İlişkiler, Ankara: Öteki Yayınevi

BÜKER, Seçil & Ayşe (EZİLER) KIRAN (1999) Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet, İstanbul: Alan Yayıncılık.

ÇOBAN, Barış, ÖZARSLAN, Zeynep (hazırlayanlar-) (2003) Söylem ve İdeoloji. Mitoloji, din, ideoloji, İstanbul: Su Yayınları

İNCE, Özdemir (1993) Yazınsal Söylem Üzerine, İstanbul: Can Yayınları.

KOCAMAN, Ahmet (hazırlayan-) (2003) Söylem Üzerine, 2. baskı, Ankara: METU Pres.

ONG, Walter J. (1995) Sözlü ve Yazılı Kültür. Sözün Teknolojileşmesi, Çeviren: Suna Postacıoğlu Banon, İstanbul: Metis Yayınları.

SEARLE, John R. Söz Edimleri; Çeviren: Levent R. Arseven, Ankara: Ayrıntı Yayınları.

SÖZEN, Edibe (1999) Söylem. Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite, İstanbul: Paradigma Yayınları.

YÜCEL, Tahsin (1998) Söylemlerin İçinden, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

FUCHS, Catherine, Pierre Le GOFFIC (2001) “Sözceleme ve Edimbilim”. Çev. V. Doğan GÜNAY, Anadili Dergisi, İzmir: AÜ TÖMER İzmir Şubesi Yayınları, sayı: 20, [32-43].

GRICE, H. Paul (Mayıs 1993) « Mantık ve Karşılıklı Konuşma » Kuram Dergisi, sayı : 2, [3-13].

 

Önerilen diğer kaynaklar

ARİSTOTALES (2001) Retorik, Çeviren: Mehmet H. Doğan, 5. baskı, İstanbul: Yapı Kredi yayınları.

BAKHTİN, Mikhail (2001) Karnavaldan Romana, Derleyen ve Önsöz: Sibel Irzık, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

BARTHES, Roland (1987) Yazı Nedir?, Yayına hazırlayan: Enis Batur, İstanbul: Hil yayınları.

BARTHES, Roland (1988) Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, Çeviren: Mehmet Rifat, Sema Rifat, İstanbul: Gerçek Yayınları.

BARTHES, Roland (1989) Yazının Sıfır Derecesi, Çeviren: Tahsin Yücel, İstanbul: Metis Yayınları.

BARTHES, Roland (1990) Çağdaş Söylenler, Çeviren: Tahsin Yücel, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.

BARTHES, Roland (2000) Bir Aşk Söyleminden Parçalar, Çeviren: Tahsin Yücel, 4. baskı, İstanbul: Metis yayınları.

BAŞARAN, Melih (1993) Ve Niçin (Yine) Felsefe… Yapıçözümler. İstanbul: Yapı Kredi yayınları

BENVENISTE, Emile (1995) Genel Dilbilim Sorunları, Çeviren: Erdim Öztokat, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

BERGER, John (1986) Görme Biçimleri, Çeviren: Yurdanur Salman, İstanbul: Metis yayınları.

BROWN, J.A-C. (1992) Siyasal Propaganda, Çeviren: Yusuf Yazar, İstanbul: Ağaç Yayıncılık.

ÇOTUKSÖKEN, Betül (1991) Felsefi Söylem Nedir?, İstanbul: Ara Yayıncılık.

EAGLETON, Terry (1985) Eleştiri ve İdeoloji, Çeviren: Esen Tarım-Serhat Öztopbaş, İstanbul: İletişim Yayınları.

ECO, Umberto (1996) Yorum ve Aşırı Yorum, Çeviren: Kemal Atakay, İstanbul: Can Yayınları.

ECO, Umberto (1998) Yanlış Okumalar, Çeviren: Mehmet H. Doğan, 2. Baskı, İstanbul: Can Yayınları.

FISKE, John (1996) İletişim Çatışmalarına Giriş, Çeviren: Süleyman İrvan, Ankara: Bilinm ve Sanat Yayınları/Ark.

FOUCAULT, Michel (1987) Söylemin Düzeni, Çeviren: Turhan Ilgaz, İstanbul: Hil Yayınları.

FOUCAULT, Michel (1992) Ben’in Yapımı, Çeviren: Levent Kavas, İstanbul: Ara Yayıncılık.

FOUCAULT, Michel (1999) Bilginin Arkeolojisi, Çeviren: Veli Urhan, İstanbul: Bireye Yayıncılık.

FOUCAULT, Michel (2004) Bu Bir Pipo Değildir, Çeviren: Selahattin Hilav, 5. Bası, İstanbul: Yapı Kredi yayınları.

FREUD, Sigmund (1984) Psikanalize Giriş, Çeviren: Prof. Dr. Günsel Koptagel-İlal, İstanbul: Altın Kitapları.

GÖKA, Erol; TOPÇUOĞLU, Abdullah; AKTAY, Yasin (1996) Önce Söz Vardı, Ankara: Vadi Yayınları.

GÜNAY, V. Doğan (2003) Metin Bilgisi, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul: Multilingual Yayınları.

KIRAN, Zeynel & Ayşe KIRAN (2001) Dilbilime Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

KIRAN, Zeynel; Ayşe KIRAN (2000) Yazınsal Okuma Süreçleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

LARRAIN, Jorge (1995) İdeoloji ve Kültürel Kimlik, Çeviren: Neşe Nur Domaniç, İstanbul: Sarmal Yayınevi.

LYOTARD, Jean-François (1990) Postmodern Durum, Çeviren: Ahmet Çiğdem, İstanbul: Ara Yayıncılık.

MARDİN, Şerif (1992) İdeoloji, İstanbul: İletişim Yayınları.

SÖZER, Önay (1995) Felsefenin ABC’si, 2. baskı, İstanbul: Kabalcı Yayınları.

TODOROV, Tzvetan (2001) Poetikaya Giriş, Çeviren: Kaya Şahin, İstanbul: Metis yayınları.

TODOROV, Tzvetan (2004) Fantastik, Çeviren: Nedter Öztokat, İstanbul: Metis yayınları.

UYGUR, Nermi (1996) Kuram-Eylem Bağlamı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

UYGUR, Nermi (1998) Edmond Husserl’de Başkasının Ben’i Sorunu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

WILLIAM, Judith (2000) Reklamların Dili. Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, Çeviren: Ahmet Fethi, Ankara: Ütopya Yayıncılık

WITTGENSTEIN, Ludwig (2003) Tractatus Logico-Philosophicus, Çeviren: Oruç Aruoba, 4. baskı, İstanbul: Yapı Kredi yayınları.

ZILLIOĞLU, Merih (1993) İletişim Nedir?, İstanbul: Cem yayınları.


 Anasayfa